CASES

Du kan her på siden se en sam­ling af vores tid­li­ge­re pro­jek­ter. Klik på et bil­le­de for at læse mere om det pågæl­den­de pro­jekt og se vores løs­nin­ger af opgaverne.

showre­el 2018

Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re vores fan­ta­sti­ske showre­el, hvor vi har sam­let spæn­den­de pro­jek­ter fra 2018.

Pro­jekt “Fag­lig stolt­hed og akti­ve ele­ver i erhvervsuddannelserne”

VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge er i gang med pro­jekt “Fag­lig stolt­hed og akti­ve ele­ver i erhverv­s­ud­dan­nel­ser­ne”. For­må­let med pro­jek­tet er at styr­ke erhvervs­sko­le­e­le­ver­nes fag­li­ge stolt­hed igen­nem afprøv­ning af nye udvik­le­de under­vis­nings­for­løb på de for­skel­li­ge erhverv­s­ud­dan­nel­ser og gym­na­si­er i hele lan­det. Dis­se nye typer under­vis­nings­for­løb skal være med til at styr­ke mulig­he­der­ne for at til­træk­ke fle­re unge til lan­dets erhverv­s­ud­dan­nel­se, få fle­re til at gøre deres erhverv­s­ud­dan­nel­se fær­dig og øge den fag­li­ge stolt­hed hos erhvervsskoleeleverne.

Du kan læse mere om pro­jek­tet her.

Inhou­se Grap­hic bidra­ger med udvik­ling af gra­fisk iden­ti­tet samt vide­opro­duk­tion til det­te lands­dæk­ken­de pro­jekt. Video­er­ne kan du se her.

Vores pro­jekt­team bestå­en­de af 8 sko­le­prak­ti­kan­ter får her­i­gen­nem mulig­hed for at lære at arbej­de med video­op­ta­gel­ser, vide­ore­di­ge­ring samt motion grap­hi­cs. Der­u­d­over lærer pro­jekt­tea­met også at arbej­de med plan­læg­ning ifm. et stort pro­jekt som den­ne, hvor koor­di­ne­ring mel­lem VIA og Inhou­se Grap­hic er vig­tigt for at få del­pro­jek­ter­ne til at hæn­ge sam­men. End­vi­de­re lærer vi både at arbej­de selv­stæn­digt og som et team for at nå det fæl­les mål.

VIDEO PRODUKTION

AARHUS KØRESTOLSRUGBY
– Febru­ar 2018

På veg­ne af Århus køre­stols­rug­by har Tor­ben Hahn Nygaard bedt os om at lave en video om kørestolsrugby.

Vi fik til opga­ve at lave en video, der både skul­le for­tæl­le og vise, hvad køre­stols­rug­by er. Video­en skul­le også være inter­na­tio­nal, da hol­de­ne kom fra man­ge for­skel­li­ge lande.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
– Novem­ber 2017

Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal hen­vend­te sig til os for at få lavet en video, som for­tæl­ler om lym­fe­sy­ste­met og syg­dom­men lymfødem.

Video­en skul­le køre i ven­te­væ­rel­ser og på deres egen hjem­mesi­de, for at infor­me­re og for­mid­le patien­ter omkring syg­dom­men – på en mere pæda­go­gisk måde.