CASES

Du kan her på siden se en sam­ling af vores tid­li­ge­re pro­jek­ter. Klik på et bil­le­de for at læse mere om det pågæl­den­de pro­jekt og se vores løs­nin­ger af opga­ver­ne.

showre­el 2018

 

Vi er stol­te af at kun­ne præ­sen­te­re vores fan­ta­sti­ske showre­el, hvor vi har sam­let spæn­den­de pro­jek­ter fra 2018.

Psy­ko­log­pr…

Psy­ko­log­prak­sis Aar­hus

BAG PROJEKTET

Kun­de: Psy­ko­log­prak­sis Aar­hus
Hvor­når: August 2017
Link: www.psykologpraksis-aarhus.dk/

PROJEKT INTRODUKTION

Psy­ko­log­prak­sis Aar­hus hav­de brug for en ny hjem­mesi­de og kom til Inhou­se Grap­hic for hjælp til det­te. Opga­ven gik ud på at rede­sig­ne deres gam­le hjem­mesi­de og bibe­hol­de far­ver­ne og sti­len i log­o­et.

Inhou­se Grap­hic skul­le stå for at frit­læg­ge log­o­et og desig­ne en ny hjem­mesi­den som gjor­de deres sto­re mæng­der af tekst over­sku­e­lig. Ikke nok med design skul­le hjem­mesi­den byg­ges op i Word­Press fra bun­den for at kun­den hav­de mulig­hed for at til­fø­je og redi­ge­re i tek­ster og bil­le­der.

IDA Mad­bog

IDA Mad­bog

BAG PROJEKTET

Kun­de: Idræts­højsko­len IDA
Hvor­når: Okto­ber 2017

PROJEKT INTRODUKTION

Idræts­højsko­len IDA vil­le ger­ne have en bog­op­sæt­ning på 100 sider. Bil­le­der og tek­ster vil­l­le bli­ve leve­ret af kun­den. Bogen inde­hol­der opskrif­ter på mel­lem­må­l­ti­der, sna­cks og mad­pak­ker. Mål­grup­pen på bogen er bør­ne­fa­mi­li­er.

Sti­len i koge­bo­gen skul­le være enkel og nor­disk med brug af pastelfarver/lyse far­ver, lyst ser­vi­ce, træ, stentøj mm. Sti­len og opsæt­nin­gen af sider­ne vil være ens­ar­tet gen­nem hele koge­bo­gen. Der blev pro­du­ce­ret nog­le siders tekst med fak­ta om mad og ernæ­ring, som pla­ce­res løben­de gen­nem bogen – som ind­led­ning til hvert “kapi­tel”.

Fod­bold­bro­…

Fod­bold­bro­chu­re

BAG PROJEKTET

Kun­de: Skan­der­borg Ung­doms­sko­le
Hvor­når: Decem­ber 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Skan­der­borg Ung­doms­sko­le vil­le ger­ne have udvik­let et kata­log til deres fod­bold­linje. Kra­ve­ne var at kata­lo­get skul­le være i et A5-høj­­for­­mat på 12 sider.

Den pri­mæ­re mål­grup­pe for bro­chu­ren er ele­ver i alde­ren 14–17 år, den sekun­dæ­re er for­æl­dre, lærer og skole­le­de­re.

Inhou­se Grap­hic har fået fri­hed til design og opsæt­ning, så opga­ven hav­de meget frie ram­mer. Det betød også at der skul­le laves nog­le stram­me ret­nings­linjer ift. mål­grup­pe, før pro­duk­tio­nen kun­ne gå igang.

Vag­tens Magt­…

Vag­tens Magt­an­ven­del­se

BAG PROJEKTET

Kun­de: Vagtud­dan­nel­sen – Aar­hus Tech
Hvor­når: Sep­tem­ber 2017

PROJEKT INTRODUKTION

Vagtud­dan­nel­sen på Aar­hus Tech hav­de ønsket et nyt kom­pen­di­um, som ele­ver­ne kan bru­ge til at kig­ge til­ba­ge på under­vis­nin­gen inden­for spe­ci­fik­ke områ­der.

Inhou­se Grap­hic skul­le stå for at tage bil­le­der, video og ombry­de kom­pen­di­et, samt. udvik­le en design­pro­fil.

Frem­ti­dens F…

Frem­ti­dens Fysi­o­te­ra­pi

BAG PROJEKTET

Kun­de: Frem­ti­dens Fysi­o­te­ra­pi
Hvor­når: April 2019

PROJEKT INTRODUKTION

Frem­ti­dens Fysi­o­te­ra­pi vil­le ger­ne have et nyt logo, de kom med krav ift. far­ve og hav­de nog­le idéer til form og kom­po­si­tion.

Inhou­se Grap­hic råd­gav og udvik­le­de ud fra kun­dens ønsker og tan­ker, et nyt logo. Udfor­drin­gen ved opga­ven var at få far­ver og for­mer til at være mere frem­tids­sik­ret og sik­re sig at det pas­ser på diver­se plat­for­me og bag­grun­de. 

Sned­ker­bog

Sned­ker­bog

BAG PROJEKTET

Kun­de: Sned­ker­ud­dan­nel­sen – Aar­hus Tech
Hvor­når: August 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Sned­ker­ud­dan­nel­sen vil­le have en blå bog for alle grund­for­løb­se­le­ver så Inhou­se Grap­hic har lavet en bog som viser deres pro­duk­ter og for­tæl­ler om pro­ces­sen de har arbej­det med.

Bogen viser også diver­se fotos af andre pro­jek­ter fra sned­ker­værk­ste­det bagi eks. Mate­ri­a­ler, stem­nin­ger, eller lig­nen­de, der ind­kaps­ler de pro­ces­ser og stem­nin­gen, mate­ri­a­ler, og den kre­a­ti­vi­tet og iden­ti­tet de har på uddan­nel­sen.

Vi har taget alle bil­le­der­ne til bogen og har fast­lagt en visu­el design­pro­fil. Inhou­se Grap­hic har også stå­et for at klar­gø­re bogen til tryk og sendt den afsted til tryk­ke­ri­et.

Skan­der­borg …

Skan­der­borg Ung­doms­sko­le

BAG PROJEKTET

Kun­de: Skan­der­borg Ung­doms­sko­le
Hvor­når: April 2018

PROJEKT INTRODUKTION

End­nu et blad lavet for Skan­der­borg Ung­doms­sko­le. Opga­ven lød på at lave et blad, hvori diver­se til­bud i for­bin­del­se med deres ung­doms­sko­le, står beskre­vet.

De til­by­der blandt andet kajak- og kano­kur­sus, moun­tain­bi­ke tur, yoga, kla­tring og meget andet.

VIDEO PRODUKTION

AARHUS KØRESTOLSRUGBY
– Febru­ar 2018

På veg­ne af Århus køre­stols­rug­by, har Tor­ben Hahn Nygaard bedt os om at lave en video om køre­stols­rug­by.

Vi fik til opga­ve at lave en video, der både skul­le for­tæl­le og vise, hvad og hvor­dan køre­stols­rug­by er. Video­en skul­le også være inter­na­tio­nal, da hol­de­ne kom fra man­ge for­skel­li­ge lan­de.

AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL
– Novem­ber 2017

Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal hen­vend­te sig til os, for at få lavet en video som for­tæl­ler om lym­fø­sy­ste­met og syg­dom­men lym­fø­dem.

Video­en skul­le køre i ven­te­væ­rel­ser og på deres egen hjem­mesi­de, for at informere/formidle patien­ter omkring syg­dom­men, på en mere pæda­go­gisk måde.

Luk menu