OM INHOUSE GRAPHIC

Inhou­se Gra­phic er en sko­le­prak­tik for medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver. I dag­lig tale
for­kor­ter vi Inhou­se Grap­hic til IHG.

Hvad er en skolepraktik?

Inhou­se Grap­hic er en sko­le­prak­tik med kre­a­ti­ve sjæ­le, som er pla­ce­ret på AARHUS TECH under Sko­len for Logi­stik, Medie og Ser­vi­ce. Vores sko­le­prak­tik består af sko­le­prak­ti­kan­ter, der enten har mistet deres elev­plads ufor­skyldt eller bestå­et grund­for­lø­bet uden en uddannelsesaftale.

Inhou­se Grap­hic fun­ge­rer også som en sko­le­prak­tik­virk­som­hed, der løser gra­fi­ske opga­ver for pri­va­te og min­dre virk­som­he­der, uden at være kon­kur­ren­ce­forvri­den­de. 

På vores hjem­mesi­de, kan du både fin­de oplys­nin­ger om den enkel­te sko­le­prak­ti­kant samt de uddan­nel­ses­af­ta­ler, som en virk­som­hed kan ind­gå med en skolepraktikant.

Mis­sion, vision og værdigrundlag

Mis­sion 

Vores mis­sion er at ska­be kva­li­tet i sko­le­prak­tik­ken
såle­des at kun­ne frem­me skp’ernes mulig­hed for en elev­plads
i en virksomhed.

Vision 

Vi ønsker at gøre IHG så vir­ke­lig­hedsnært og efter­trag­tet som muligt, så virk­som­he­der­ne væl­ger os på bag­grund af vores efter­s­purg­te kompetencer.

Vær­di­grund­lag

 1. Innova­tion
  Inhou­se Grap­hic er en sko­le­prak­tik med medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver, som bestræ­ber sig på at leve­re kre­a­ti­ve og pro­fes­sio­nel­le løs­nin­ger ved at være nys­ger­ri­ge og nytæn­ken­de i vores produktion.
 2. Hand­lings­o­ri­en­te­ring 
  Vi er ambi­tiø­se, der­for sæt­ter vi hand­ling bag vores ord og
  tager ansvar for at sik­re en høj kva­li­tet i vores arbejde.
 3. Sam­ar­bej­de
  Vi ska­ber ram­mer­ne for et godt sam­ar­bej­de gen­nem god kom­mu­ni­ka­tion og respekt for hinanden.
 4. Omdøm­me
  Vi vil have fokus på både fag­lig og per­son­lig udvik­ling igen­nem læring med hen­blik på at til­by­de pro­fes­sio­nel­le pro­duk­ter
  samt at ska­be en god kunderelation.

“IHG løser gra­fi­ske opga­ver og til­by­der sam­ti­dig medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver til virksomhederne”

Har du brug for gra­fisk assistance?

“Lear­ning by doing” er vig­tigt for os, hvil­ket bety­der, at din bestil­ling hos Inhou­se Grap­hic er med til at støt­te vores sko­le­prak­ti­kan­ters fag­lig­hed under deres skolepraktikophold.

Vi leve­rer selv­føl­ge­lig dine pro­duk­ter i høj kva­li­tet, og vi sør­ger sam­ti­dig for, at du får en god ser­vi­ce. Vi efter­kom­mer dine idéer i for­hold til din mål­grup­pe samt det bud­skab du ger­ne vil for­mid­le til mod­ta­ge­ren. Vi arbej­der både med tryk­te og digi­ta­le produkter.

Vi kan leve­re visu­el iden­ti­tet til virk­som­he­der, ani­ma­tion, web­de­sign, pla­ka­ter, fly­er, bro­chu­re, menu­kort, embal­la­ge­de­sign, visit­kort m.v. Tag et kig i vores “CASES” og se et udpluk af tid­li­ge­re bestil­te opga­ver.  

Søger du en mediegrafikerelev?

En sko­le­prak­ti­kant i Inhou­se Grap­hic arbej­der bl.a. med kun­de­pro­jek­ter og inter­ne opga­ver. Opga­ver­ne er meget vari­e­ren­de, og den enkel­te sko­le­prak­ti­kant lærer at sty­re pro­jek­tet fra start til slut.

Væl­ger du en elev fra Inhou­se Grap­hic, får du en elev, som har fin­ge­ren på pul­sen og virk­som­hed­ser­fa­rin­ger, for­di man­ge af ele­ver­ne har været i virk­som­heds­for­lagt prak­tik (VFP) i en virk­som­hed. Over­ve­jer du at ansæt­te en sko­le­prak­ti­kant i din virksomhed?