OM INHOUSE GRAPHIC

Inhou­se Gra­phic er en sko­le­op­læ­ring for medi­e­gra­fi­ke­re. I dag­lig tale for­kor­ter vi Inhou­se Grap­hic til IHG.

HVAD ER EN SKOLEOPLÆRING?

Vores sko­le­op­læ­ring hed­der Inhou­se Grap­hic og er pla­ce­ret på AARHUS TECH under Sko­len for Medie. De kre­a­ti­ve ansat­te i sko­le­op­læ­rin­gen har enten bestå­et Grund­for­lø­bet uden en uddannelsesaftale/læreplads eller mistet deres elev­plads uforskyldt.

Inhou­se Grap­hic fun­ge­rer også som en virk­som­hed, der løser gra­fi­ske opga­ver for pri­va­te og min­dre virk­som­he­der uden at være kon­kur­ren­ce­forvri­den­de. På den måde får de ansat­te også virk­som­hed­ser­fa­ring, som de kan tage med sig ud på deres frem­ti­di­ge læreplads.

Her på vores hjem­mesi­de kan du både fin­de info om den enkel­te lær­ling samt en over­sigt over de uddan­nel­ses­af­ta­ler, en virk­som­hed kan ind­gå med en lær­ling fra Skoleoplæringen. 

Mis­sion, vision og værdigrundlag

Mis­sion 

Vores mis­sion er at ska­be kva­li­tet i Sko­le­op­læ­rin­gen,
såle­des at kun­ne frem­me lær­lin­ge­nes mulig­he­der for en lære­plads i en virksomhed.

Vision 

Vi ønsker at gøre IHG så vir­ke­lig­hedsnært og efter­trag­tet som muligt, så virk­som­he­der­ne væl­ger lær­lin­ge­ne på bag­grund af vores efter­s­purg­te kompetencer.

 

Vær­di­grund­lag

 1. Innova­tion
  Inhou­se Grap­hic er en sko­le­op­læ­ring med medi­e­gra­fi­ker­lær­lin­ge som bestræ­ber sig på at leve­re kre­a­ti­ve og pro­fes­sio­nel­le løs­nin­ger ved at være nys­ger­ri­ge og nytæn­ken­de i vores produktion.
 2. Hand­lings­o­ri­en­te­ring 
  Vi er ambi­tiø­se, der­for sæt­ter vi hand­ling bag vores ord og
  tager ansvar for at sik­re en høj kva­li­tet i vores arbejde.
 3. Sam­ar­bej­de
  Vi ska­ber ram­mer­ne for et godt sam­ar­bej­de gen­nem god kom­mu­ni­ka­tion og respekt for hinanden.
 4. Omdøm­me
  Vi vil have fokus på både fag­lig og per­son­lig udvik­ling igen­nem læring med hen­blik på at til­by­de pro­fes­sio­nel­le pro­duk­ter samt at ska­be gode kunderelationer.


“IHG løser gra­fi­ske opga­ver og for­mid­ler kon­takt mel­lem virk­som­he­der og medi­e­gra­fi­ker­lær­lin­ge.”

Søger du en mediegrafikerlærling?

Sko­le­op­læ­ring og uddan­nel­ses­af­ta­ler 
En ansat i sko­le­op­læ­rin­gen Inhou­se Grap­hic arbej­der bl.a. med kun­de­pro­jek­ter og inter­ne opga­ver.
Opga­ver­ne er meget vari­e­ren­de, og den enkel­te lær­ling lærer at sty­re pro­jek­tet fra start til slut.

Væl­ger du en lær­ling fra Inhou­se Grap­hic, får du en lær­ling, som har fin­ge­ren på pul­sen og virk­som­hed­ser­fa­rin­ger, for­di man­ge af lær­lin­ge­ne har været i Virk­som­heds­for­lagt Oplæ­ring (VFO) i en virk­som­hed. Over­vej at ansæt­te en IHG-lær­ling i din virksomhed!

Har du brug for gra­fisk assistance?

Lear­ning by doing er vig­tigt for os. Det bety­der, at din bestil­ling hos Inhou­se Grap­hic er med til at støt­te vores IHG-lær­lin­ges fag­lig­hed under deres skoleoplæringsophold.

Vi leve­rer selv­føl­ge­lig dine pro­duk­ter i høj kva­li­tet, og vi sør­ger sam­ti­dig for, at du får en god ser­vi­ce. Vi efter­kom­mer dine idéer i for­hold til din mål­grup­pe samt det bud­skab, du ger­ne vil for­mid­le til mod­ta­ge­ren. Vi arbej­der både med tryk­te og digi­ta­le produkter.

Vi kan leve­re visu­el iden­ti­tet til virk­som­he­der, ani­ma­tion, web­de­sign, pla­ka­ter, fly­ers, bro­chu­rer, menu­kort, embal­la­ge­de­sign, visit­kort m.v.
Tag ende­lig et kig i vores CASES og se et udpluk af tid­li­ge­re bestil­te opga­ver.