Nyhe­der

Der sker så meget for tiden og sne­en falder …

 

Okto­ber og novem­ber måned gik med gra­fi­ske til­tag, såsom hver sin eget kre­e­ret Bar­bie eller Ken duk­ke 🙂  Resul­ta­ter­ne kan ses på vores Ins­ta / fb side. Og lige herunder. 

Der­u­d­over er der gang i spe­ci­a­le­fag og lære­plads-sam­ta­ler og lidt syg­dom, så der er mas­ser at give sig til i den­ne tid. 

Vi tæl­ler også ned til jul og går på ferie den 22.12 og har en del kun­de­op­ga­ver, vi skal have gjort fær­dig og afle­ve­ret inden da. Blandt andet et video-pro­jekt, der pro­fi­le­rer erhverv­s­ud­dan­nel­ser, et logo til et kul­tur­hus og design til nog­le aku­stik­pla­der, der skal hæn­ge på væg­ge­ne hos en virk­som­hed. Så der er travlt i bik­sen og det er skønt !

En dag væk fra skærmen…

giver helt klart noget andet…
Igår tog vi på bræt­spilsca­fe, både for at bli­ve rystet sam­men og snak­ke om andet end pixels og hexa­ko­der. Men også bare for at kom­me væk fra skær­me­ne og bru­ge hove­d­et på en anden måde 🙂

NYE HOVEDER I IHG

Nye hove­d­er er star­tet op i Inhou­se Grap­hic – hur­ra !
Kai­um, Anna, Marie og Kri­stof­fer er star­tet op for­ri­ge man­dag og er alle­re­de i fuld gang med gra­fi­ske opgaver.

Tho­mas FRA IHG …

… har lavet den offi­ci­el­le jule ‑og nytårs­hil­sen for Aar­hus Tech.

Nyd dem her & læs mere om Tho­mas på vores Team side

TUR TIL MOMU

Igår tog Inhou­se grap­hic en tur væk fra skær­me­ne. Vi ryk­ke­de nem­lig kon­to­ret ud på Moes­gaard Muse­um, hvor vi udfor­ske­de deres gra­fi­ske løs­nin­ger og fandt en mas­se inspira­tion til frem­ti­di­ge projekter. 

Helt klart en anbe­fa­ling herfra!

IHG på tuuuuur
Fra ven­stre: Anne-Katri­ne, Mai, Chri­stof­fer, Linn, Kit­ta, Oli­via og Cecilie

NYE TEAM
MEDLEMMER AUGUST 2022

Vi har fået nye kol­le­ger i Inhou­se Grap­hic – yuuuhhuuu ! Net­op fra over­stå­et og bestå­et Grund­for­løb 2.

GLÆDELIGSTE SOMMER !

Vi ønsker jer alle en glæ­de­lig som­mer her fra Inhou­se Grap­hic. Vi er til­ba­ge på pin­den man­dag den 1. august 2022

God som­mer­fe­rie !

Mød Oli­ver

I den­ne uge er det Oli­ver, som står for skud.

Oli­ver er en skar­psin­dig ung mand, som har stor pas­sion for
alle Ado­be-pro­gram­mer­ne.

Oli­ver begynd­te på grund­for­løb 2. i janu­ar 2019 og er fær­di­g­ud­dan­net medi­e­gra­fi­ker til næste år.

Oli­ver fin­der det spæn­den­de at flet­te det psy­ko­lo­gi­ske ind i
det gra­fi­ske, og har inten­tion om at arbej­de med det i fremtiden.


*Oli­ver blev fær­di­g­ud­dan­net i decem­ber 2022

Glæ­de­lig december

Tanja har iført sig sit fine­ste decem­ber tøj i dagens anled­ning
(1. decem­ber)

Decem­bers nisse

Mød Julie

I dag har vi glæ­den af at præ­sen­te­re jer for Julie, som snart har sit sven­de­brev i hån­den og klar til at kom­me i arbejde.

Julie er en meget hjer­te­varm per­son, som har stor pas­sion for After Effects og Photoshop.

Julie star­te­de på grund­for­lø­bet til­ba­ge i janu­ar 2018. Hun begyn­der på sit sid­ste hoved­for­løb her den 8. novem­ber og er fær­dig den 29. novem­ber 2021.

Julie har gen­nem åre­ne til­eg­net sig en stor por­tion gra­fi­ske kom­pe­ten­cer, som hun er klar til at sæt­te i spil på en ny arbejdsplads.

Mød Iwo­na

I den­ne uge vil vi ger­ne præ­sen­te­re jer for Iwo­na, som kom­mer fra Polen. 

Iwo­na er rig­tig i sit es, når hun arbej­der i Pho­tos­hop og After Effects, med musik og kon­cert-rela­te­re­de opgaver.

Iwo­na star­te­de på Grund­for­løb 2 den 18. janu­ar i 2018. Nu skal hun snart på sit fjer­de og sid­ste hoved­for­løb, som star­ter den 8. november. 

Iwo­na bræn­der for gra­fisk design i musik­bran­chen, især frem­stil­ling af albumcovers.


Unboxing

På den­ne skøn­ne tors­dag mor­gen 07.10.21 har vi fået en mas­se læk­kert udstyr hjem til vores medi­e­gra­fi­ke­re. Vi er alle svært begej­stre­de og glæ­der os til at lege. 


EUD for alle

Tirs­dag den 05.10.21 præ­sen­te­re­de vi vores design­linje og vores pro­ces i et igang­væ­ren­de pro­jekt, EUD for alle. Her fik de hård­t­ar­bej­den­de medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver lov til at frem­vi­se, hvad de hav­de arbej­det med gen­nem de sid­ste par måneder. 

Vi var alle­sam­men meget spænd­te på at hol­de oplæg­get og høre, hvad de ind­vol­ve­re­de par­ter hav­de af feed­ba­ck til fon­te, far­ver og layout. 

Det var et pro­duk­tivt møde, som gav stør­re ind­sigt i pro­jek­tet og så var der selv­føl­ge­lig også lidt mund­godt i form af kage, frugt samt kol­de og var­me drikkevarer. 

Her ser vi medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver­ne som er med i pro­jek­tet EUD for alle. Nan­na, Simo­ne, Tanja, Tho­mas, Oli­ver og Sofie for­re­st i billedet.

Mød Tanja

I den­ne uge er det Tanja, som er i spotlyset. 

Tanja elsker at udfol­de sine evner i Pho­tos­hop, InDe­sign og Illustrator.

Til­ba­ge i Janu­ar 2021 star­te­de Tanja på grund­for­løb 2, som hun afslut­te­de i Juni. Hun sid­der nu klar til at lave opga­ver for kun­der i Inhou­se Graphic.
 
Der­u­d­over leder Tanja med lys og lyg­te efter en lære­plads, hvor hun kan fær­dig­gø­re sin uddan­nel­se, og hvor hun kan få lov til at shine.

Bro­chu­re til T.E. ser­vi­ce Dørautomatik 

Sofie & Nan­na afslut­te­de i sid­ste
uge den­ne bro­chu­re til @t.e.servicedanmark.
T. E. Ser­vi­ce ser­vi­ce­rer, repa­re­rer og mon­te­rer auto­ma­ti­ske døre inden for alle brancher.
Port­fals brochure

Pho­tos­hoot Aar­hus Gym­na­si­um Tilst

I ons­dags den 15.09.21 hav­de vi en hyg­ge­lig dag med pho­to shoot på Aar­hus Gym­na­si­um Tilst. Opga­ven bestod af at tage bil­le­der af de ansat­te. Bil­le­der­ne skal behand­les til sort/hvid portræt­ter og hæn­ges op på sko­lens nye tav­le, som viser alle medarbejderne.

Mød Nan­na

I den­ne uge vil vi præ­sen­te­re jer for Nan­na som lige nu søger en elevplads.

Nan­na har en for­kær­lig­hed for Pho­tos­hop og Illu­stra­tor og så er hun dyg­tig til at tegne.

Nan­na begynd­te på Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen på en kvo­te­plads den 18. janu­ar 2021. I juni blev hun fær­dig med GF2 grund­for­lø­bet. Nan­na er lige nu i gang med adskil­li­ge opga­ver for kun­der i Inhou­se Graphic. 
 
Nan­na er smi­len­de og posi­tiv, hun håber på at fin­de en virk­som­hed, hvor hun kan udfol­de sig kreativt. 

*Nan­na har fået lære­plads hos Laser­tryk og star­te­de 02.02.22

Mød Sofie

Hver uge vil vi præ­sen­te­re både vores nye og “gam­le” Medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver – de søger alle en elevplads.

Sofie er gar­vet i Illu­stra­tor og har en vil­jestyr­ke, der siger spar to.
 
Den 18. janu­ar 2021 var før­ste dag på Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen for Sofie. Hun kom ind på en kvo­te­plads og i slut­nin­gen af juni blev hun fær­dig med grund­for­lø­bet GF2. Sofie arbej­der med både sto­re og små opga­ver for kun­der og Inhou­se Graphic. 
 
Sofie er foku­se­ret i sit arbej­de, og hun glæ­der sig til at kom­me ud i den vir­ke­li­ge ver­den og få afprø­vet sine gra­fi­ske kompetencer.

Mød Sofie

Hver uge vil vi præ­sen­te­re både vores nye og “gam­le” Medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver – de søger alle en elevplads.

Sofie er gar­vet i Illu­stra­tor og har en vil­jestyr­ke, der siger spar to.
 
Den 18. janu­ar 2021 var før­ste dag på Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen for Sofie. Hun kom ind på en kvo­te­plads og i slut­nin­gen af juni blev hun fær­dig med grund­for­lø­bet GF2. Sofie arbej­der med både sto­re og små opga­ver for kun­der og Inhou­se Graphic. 
 
Sofie er foku­se­ret i sit arbej­de, og hun glæ­der sig til at kom­me ud i den vir­ke­li­ge ver­den og få afprø­vet sine gra­fi­ske kompetencer.

Mød Tho­mas

I den­ne uge bli­ver det en præ­sen­ta­tion af Thomas.

Tho­mas har sans for humor og er ikke sky for at kom­me med en sjov bemærkning.
 
Tho­mas kom ind på uddan­nel­sen den 18. janu­ar 2021 på en kvo­te­plads og bestod grund­for­lø­bet i juni måned. Nu sid­der Tho­mas med for­skel­lig­ar­te­de opga­ver fra de kun­der, vi får her i Inhou­se Graphic. 
 
Tho­mas er en ildsjæl og han glæ­der sig til at kom­me ud i en virk­som­hed og prø­ve kræf­ter med de kom­pe­ten­cer, han har opbygget.

Mød Mat­hi­as

Vi er gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re både vores nye og “gam­le” Medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver, som står til rådig­hed for virk­som­he­der, der mang­ler en elev.

Mat­hi­as har et skar­pt øje, han er lære­nem og så er han altid munter. 
 
Mat­hi­as star­te­de på Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen på en kvo­te­plads den 18. janu­ar 2021 og blev fær­dig med grund­for­lø­bet GF2 i slut­nin­gen af juni måned.
 
*Mat­hi­as har fået elev­plads hos virk­som­he­den Eco­graf og star­te­de den 01.09.21.