You are currently viewing Dansk Flygt­nin­ge­hjælp & Røde Kors

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp & Røde Kors

BAG PROJEKTET

Kun­de: Dansk Flygt­nin­ge­hjælp & Røde Kors
Hvor­når: For­å­ret 2022

PROJEKT INTRODUKTION

Dansk Flygt­nin­ge­hjælps Fri­vil­lig­grup­pe Aar­hus hen­vend­te sig til IHG om et bræt­spil. som skul­le for­be­re­de mål­grup­pen til den dan­ske ind­føds­rets­prø­ve. Spil­let skul­le være byg­get op som Tri­vi­al Pur­su­it og lege det eksi­ste­ren­de mate­ri­a­le – som er et 140 siders kom­pen­di­um – ind og fun­ge­re som et sup­ple­ment til det skrev­ne mate­ri­a­le. IHG har udvik­let logo og navn, desig­net bræt­spil­let, lay­ou­tet de 400 spørgs­måls­kort og spil­le­reg­ler­ne og sidst, men ikke mindst udvik­let iko­ner til de for­skel­li­ge kate­go­ri­er. Spil­let kom­mer til at lig­ge på lek­tieca­fe­er i Østjyl­land i før­ste omgang, men det skul­le ger­ne bli­ve lands­dæk­ken­de på sigt.