KONTAKT OS


Kom for­bi til en kop kaf­fe! Vi befin­der os på AARHUS TECH i Aar­hus N og hører under sko­len for Medie.

Vi ser frem til et even­tu­elt sam­ar­bej­de med dig og din virksomhed.Adres­se:
AARHUS TECH
/ Inhou­se Grap­hic
Halmst­ad­ga­de 6
loka­lenr. HT320
8200 Aar­hus N

Mobilnr: 22 23 45 00

BESTILLINGSPROCES 

#1 – INDLEDENDE MØDE

Har du et pro­dukt eller pro­jekt, som du ger­ne vil have ført ud i livet, så skriv eller ring til os for at afta­le et møde. Vi sid­der klar til at mod­ta­ge dit opkald og lyt­te til alle dine tan­ker og idéer om dit projekt. 

Når vi har fun­det ud af, hvad dit pro­jekt skal inde­hol­de, vil du mod­tage en redi­ger­bar PDF-fil med det aftal­te prisover­slag til dig. PDF-filen er din inter­aktive ordre­seddel, som er nem og hur­tig for dig at udfylde. 

Vi påbe­gyn­der først dit pro­jekt, når din ord­re­sed­del er sendt retur til os med dine oplys­nin­ger og signatur.

#2 – PRODUKTIONEN GÅR I GANG

Efter mod­ta­gel­sen af din ord­re­sed­del, vil vi kob­le en SKO-med­ar­bej­der til dit pro­jekt. Du vil bli­ve kon­tak­tet, hvis vi har spørgs­mål omkring dine ønsker og idéer, og hvil­ket tryk­ke­ri du ønsker at anven­de eller lig­nen­de.  Vi anbe­fa­ler altid at boo­ke et møde med os først, hvor vi får tin­ge­ne afstemt.

#3 – LANCERING AF DIT PRODUKT

Når pro­duk­tet er fær­dig­gjort, og vi har regi­stre­ret din ind­be­ta­ling, vil du mod­ta­ge filer­ne. Pro­jek­tet er nu afslut­tet, og du er selv­føl­ge­lig vel­kom­men til at bestil­le nye opga­ver hos os. Vi står altid klar med vores eks­per­ti­se til en snak om et frem­ti­digt projekt.