Sko­le­op­læ­ring & Uddannelsesaftaler

Vid­ste du, at en lær­ling fra Sko­le­op­læ­rin­gen kan ind­gå i fle­re for­skel­li­ge uddan­nel­ses­af­ta­ler med en virksomhed?

Scroll ned og læs mere om dine
mulig­he­der med en sko­le­prak­ti­ke­lev fra Inhou­se Graphic.

VFO-afta­le

VFO står for virk­som­heds­for­lagt oplæ­ring, og kan vare op til 2 uger i en virk­som­hed. Det er i prak­sis en form for udlån, hvor lær­lin­gen bli­ver under­vist af virk­som­he­den i ste­det for af sko­le­op­læ­rin­gen. VFO kan kun fore­gå i lære­plads­god­kend­te virksomheder.

Prak­tisk og vil­kår
Virk­som­he­den skal kon­tak­te instruk­tø­ren, Iben Sol­gaard, for en afta­le om et VFO for­løb, hvor ele­vens prak­tik­mål vil bli­ve til­knyt­tet. Når en sko­le­prak­ti­kant er i et VFO-for­løb, skal sko­le­prak­ti­kan­ten pri­mært udfø­re arbejds­op­ga­ver, der er rele­van­te for den pågæl­den­de uddannelse.

Sko­le­prak­ti­kan­ten må ikke ind­gå direk­te i virk­som­he­dens pro­duk­tion. Det­te bety­der i fast prak­sis, at ele­ven skal være over­tal­lig; men kan på veg­ne af en med­ar­bej­der udfø­re et styk­ke arbej­de i virk­som­he­den, som med­ar­bej­de­ren instru­e­rer, over­vå­ger og kvalitetssikrer.

Afta­len kan altid bli­ve omdan­net til en ordi­nær afta­le – gæl­den­de for resten af uddannelsen.

Delaf­ta­le

Ved en delaf­ta­le over­ta­ger virk­som­he­den lær­lin­gen i en kor­te­re eller læn­ge­re peri­o­de. Den kan vare fra en uge, og må ikke inde­hol­de et sko­le­op­hold. Virk­som­he­den skal beta­le elevløn i delaf­ta­le­pe­ri­o­den. En lær­ling i en delaf­ta­le er sta­dig til­knyt­tet Sko­le­op­læ­rin­gen og kan der­for ven­de til­ba­ge til sko­le­prak­tik­ken ved afslut­ning af delaftalen.
 
Der kan højst ind­gås én delaf­ta­le for den enkel­te lær­ling i sam­me virk­som­hed. Det bety­der at afta­len for den­ne lær­ling og virk­som­hed kun kan efter­føl­ges af en kort uddan­nel­ses­af­ta­le eller en restlæreaftale.
 

Kort uddan­nel­ses­af­ta­le

Med en kort uddan­nel­ses­af­ta­le beta­ler virk­som­he­den også elevløn. Afta­len skal som mini­mum inde­hol­de én prak­tik­pe­ri­o­de og ét skoleophold.

Afta­len kan for­læn­ges eller ændres til en ordi­nær afta­le, som gæl­der for resten af uddan­nel­sen. Ele­ven får til­bud om sko­le­op­læ­ring efter afta­lens ophør, dog skal ele­ven selv sør­ge for at ansø­ge om en optagelse.

Der må højest ind­gås 1 kort afta­le mel­lem den enkel­te elev og sam­me virk­som­hed. Dog kan der med det loka­le uddan­nel­ses­ud­valgs god­ken­del­se und­ta­gel­ses­vis ind­gås en 2. kort uddannelsesaftale.

Med ”Tre­part­s­af­ta­le om fle­re lære­plad­ser og enty­digt ansvar”, der blev ind­gå­et 21. novem­ber 2020, blev det ned­sat til én kort afta­le med virk­ning fra 1. janu­ar 2022.

Rest­læ­re

Kon­trakt for resten af lær­lin­ge­ti­den med elevløn fra virk­som­he­den. Lær­lin­gen, som får en rest­læ­re, skal i så fald udmel­des fra Skoleoplæringen.

OBS!
Løn­re­fu­sions­sat­sen under sko­le­op­hold øges med 7 pct. for ordi­næ­re uddan­nel­ses­af­ta­ler, kom­bi­na­tions­af­ta­ler, restud­dan­nel­ses­af­ta­ler og ny-mester­læ­re­af­ta­ler for sko­le­op­hold i 2021.

Er din virk­som­hed god­kendt til en elev?

Ønsker du at ansæt­te en  medi­e­gra­fi­ke­re­lev eller lær­ling,
skal du som virk­som­hed være god­kendt af det fag­li­ge udvalg.

Afgø­rel­sen for en god­ken­del­se træf­fes på grund­lag af ind­hen­te­de oplys­nin­ger samt en vur­de­ring af virk­som­he­dens ansøgning.

I nog­le til­fæl­de ind­går en besig­ti­gel­se af virk­som­he­den for at vur­de­re om virk­som­he­den er egnet til at uddan­ne en elev/lærling. Vær opmærk­som på, at behand­lings­tid kan vare op til 14 dage.

https://grafiske-uddannelser.dk/skoler-virksomheder/virksomheder/bliv-godkendt-som-oplaeringsted/

Hvad koster det at uddan­ne en mediegrafikerlærling?

Klik på neden­stå­en­de link
for at se de gæl­den­de løn­sat­ser for medi­e­gra­fi­ker­lær­lin­ge 2023:

https://www.grakom.dk/services/dit-personale/loen-og-personalestatistik/elevloenninger/

Løn­nen for voks­ne lær­lin­ge (efter det fyld­te 25. år) afta­les i hvert til­fæl­de på bag­grund af den pågæl­den­des hid­ti­di­ge beskæf­ti­gel­se og uddannelse.

Grakom har udar­bej­det en omkost­nings­be­reg­ning for, hvad det koster at uddan­ne en medi­e­gra­fi­ker­lær­ling. Sat­ser­ne på siden
er opda­te­ret pr. april 2021