You are currently viewing Fag­lig stolthed

Fag­lig stolthed

BAG PROJEKTET

Kun­de: VIA & Inhou­se Grap­hic
Hvor­når: 2020

PROJEKT INTRODUKTION

VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge er igang med pro­jekt “Fag­lig stolt­hed og akti­ve ele­ver i erhverv­s­ud­dan­nel­ser­ne”. 
For­må­let med pro­jek­tet er at styr­ke erhvervs­sko­ler­nes fag­li­ge stolt­hed igen­nem afprøv­ning af nye udvik­le­de under­vis­nings­for­løb på de for­skel­li­ge erhverv­s­ud­dan­nel­ser og gym­na­si­er i hele landet. 

Dis­se nye typer under­vis­nings­for­løb skal være med til at styr­ke mulig­he­der­ne for at til­træk­ke fle­re unge til lan­dets erhverv­s­ud­dan­nel­se, få fle­re til at gøre deres erhverv­s­ud­dan­nel­se fær­dig og øge den fag­li­ge stolt­hed hos erhvervsskoleeleverne.

Du kan læse mere om pro­jek­tet her 

Inhou­se Grap­hic bidra­ger med udvik­ling af gra­fisk iden­ti­tet samt vide­opro­duk­tion til det­te lands­dæk­ken­de pro­jekt.
Video­er­ne kan du se her

Vores team bestå­en­de af 8 sko­le­prak­ti­kan­ter får her igen­nem mulig­hed for at lære at arbej­de med video­op­ta­gel­ser, vide­ore­di­ge­ring samt motion grap­hi­cs. Der­u­d­over lærer tea­met også at arbej­de med plan­læg­ning i for­bin­del­se med et stort pro­jekt som det­te, hvor koor­di­ne­ring mel­lem VIA Inhou­se Grap­hic er vig­tigt for at få del­pro­jek­ter­ne til at hæn­ge sam­men. End­vi­de­re lærer tea­met både at arbej­de selv­stæn­digt og som et team for at nå et fæl­les mål.