You are currently viewing Frem­ti­dens Fysioterapi

Frem­ti­dens Fysioterapi

BAG PROJEKTET

Kun­de: Frem­ti­dens Fysi­o­te­ra­pi
Hvor­når: April 2019

PROJEKT INTRODUKTION

Frem­ti­dens Fysi­o­te­ra­pi vil­le ger­ne have et nyt logo. De kom med krav ifm. far­ve og idéer til form og kom­po­si­tion, som vi tog udgangs­punkt i vores design af logoet.

Inhou­se Grap­hic råd­gav og udvik­le­de, ud fra kun­dens ønsker og tan­ker, et nyt logo. Udfor­drin­gen ved opga­ven var valg af far­ver og for­mer, så log­o­et får et mere tids­løst design, og sam­ti­dig skul­le vi også sør­ge for at log­o­et kun­ne til­pas­ses på diver­se plat­for­me og baggrunde.