TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER
Profilbillede Nicolaj

Bosat: Ørsted

Alder: 20 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H3/H4

“Jeg blev fær­dig med hoved­for­løb 3 i maj 2019.”

Den 31. juli 2017 star­te­de jeg på sko­le­prak­tik­ken IHG. Min stær­ke side læg­ger i InDe­sign, men kan sta­dig meget i Pho­tos­hop og Illu­stra­tor.

Jeg bru­ger også meget tid der­hjem­me med at redi­ge­re video­er og sam­ti­dig bru­ger jeg også rig­tig meget tid på at kode min egen port­fo­lio. Meget af kod­nin­gen er selvlært, da jeg kun har lært om det i 3 uger, så jeg vil selv sige, at jeg er stærk inden­for HTML og CSS.

Jeg er dog altid klar på at arbej­de i grup­per og teams. Jeg arbej­der også engang imel­lem med opga­ver til mine egne kun­der. Det kan være bil­let­ter, fol­de­re og pla­ka­ter til en coun­try fest. Jeg har også lavet pla­ka­ter til for­skel­li­ge fod­bold­t­ur­ne­rin­ger.

Profilbillede Alexander

Bosat: Aar­hus

Alder: 23 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H3/H4

“jeg sam­ar­bejds­vil­lig og sta­bil.”

Mit navn er Ale­xan­der Carl­sen. Jeg er 24 år og bor i Aar­hus. Jeg er uddan­net webin­te­gra­tor og stu­de­rer nu vide­re som medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech.

I min fri­tid arbej­der jeg med at kode min­dre hjem­mesi­der, som jeg desig­ner og pro­gram­me­re i HTML, CSS og lidt Java­Script. Jeg arbej­der også med Ado­be­pak­kens man­ge pro­gram­mer spe­ci­elt Pho­tos­hop, Illu­stra­tor, InDe­sign, Ligh­troom og XD. Der­u­d­over laver jeg video­er, som jeg redi­ge­rer i Final Cut Pro. Yder­me­re kan jeg også godt lide at bru­ge min tele­ton eller et kame­ra til at tage en mas­se bil­le­der med.

Jeg kan bidra­ge på man­ge for­skel­li­ge måder, jeg kan blandt andet bil­led­be­hand­ling, bran­ding, kon­cep­t­ud­vik­ling, web­ud­vik­ling & vide­ore­di­ge­ring. Da jeg har min to-åri­ge webin­te­gra­tor uddan­nel­se bag mig, er jeg alle­re­de godt klædt på til at kun­ne arbej­de selv­stæn­digt samt i grup­per med tryk­te & digi­ta­le opga­ver.

Som per­son er jeg sam­ar­bejds­vil­lig og sta­bil. Der­u­d­over er jeg smi­len­de, udad­vendt og ved, at ingen­ting kom­mer af sig selv.

Hvis I væl­ger mig får I en, der elsker at arbej­de, og vil yde sit aller­bed­ste og som her har et skar­pt visu­elt øje med god smag og blik for detalj­en.
Profilbillede Charlotte

Bosat: Stil­ling

Alder: 23 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H3/H4

“Møde­sta­bil, Hjælp­som og struk­tu­re­ret”

Mit navn er Char­lot­te Thom­sen, jeg er 23 år og bor i Stil­ling, Skan­der­borg. Som per­son er jeg møde­sta­bil, og har en posi­tiv indstil­ling til nye udfor­drin­ger. Jeg ser mulig­he­der i alting og begræns­nin­ger i ingen­ting, og så er jeg altid klar på nye opga­ver.

 

Hjælp­som­hed er for mig en selv­føl­ge, og jeg yder ger­ne en ekstra ind­sats for at over­hol­de dead­li­nes både for mig selv og mine kol­le­ga­er. 

 

Jeg har en udpræ­get ordens­sans, arbej­der meget struk­tu­re­ret, og er god til selv at ska­be orden. En af mine stør­ste ken­de­tegn er, at jeg elsker at være kre­a­tiv. Jeg elsker at arbej­de med mine hæn­der og udfor­dre hjer­nen lidt, så jeg udvik­ler noget helt sær­ligt. Det afspej­ler sig også i min fri­tid, hvor jeg laver en del craf­ting (hob­by.) 

 

Der­u­d­over har jeg en stor for­kær­lig­hed for dyr, og ejer selv en hund. I min fri­tid træ­ner jeg med ham og lærer ham tri­cks.

Profilbillede Iwona

Bosat: Ran­ders

Alder: 22 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H1/H4

“Forel­sket i Medi­e­gra­fi­ker ver­de­nen.”

Jeg kan godt lide detal­jer, da det ofte er de små ting, der gør den sto­re for­skel. Det jeg synes, er fedt ved den gra­fi­ske ver­den er, at man for det meste, er med hele vej­en fra idé til fær­dig pro­dukt. 

 

Jeg synes det er rig­tig spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop, og jeg glæ­der mig meget til, at lære meget mere inden­for den gra­fi­ske ver­den. Jeg har der­for valgt medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­se, da jeg godt kan lide at være kre­a­tiv og arbej­de med gra­fi­ske ting

Profilbillede Marc

Bosat: Aar­hus C

Alder: 25 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“Jeg er altid klar på at lære nyt og elsker at udvi­de mine fag­li­ge evner inde for det gra­fi­ske.“

Jeg er meget udad­vendt og sæt­ter stor pris på at have en sjov og posi­tiv hver­dag! Sjov ska­ber godt humør, og posi­ti­vi­tet fører til et godt arbejds­mil­jø. Det er i hvert fald det, jeg har erfa­ret igen­nem mine tid­li­ge­re arbejds­plad­ser og sko­le. 

 

Jeg er en ansvars­fuld og struk­tu­re­ret ung fyr på 24 år, og har hove­d­et fyldt med gode ide­er. Min mor er fra Filip­pi­ner­ne, og min far er fra Dan­mark. Jeg fik øjne­ne op for gra­fisk design, da jeg var nede og besø­ge min mors fami­lie. Her var vi inde og se min mors onkels gra­fi­ske virk­som­hed. Lige siden da, tæn­ker og drøm­mer jeg hele tiden om design og gra­fik, og higer efter at lære nye fær­dig­he­der samt udvik­le mig.

Profilbillede Julie

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til dét man vil.”

Jeg hed­der Julie Smed og jeg er ble­vet fær­dig med H1 på Medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen. Jeg er fær­di­g­ud­dan­net i 2021. For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til det, man vil. Jeg for­sø­ger altid, at resul­ta­tet bli­ver til­freds­stil­len­de. Hvis der er noget, jeg ikke er til­freds med, for­bed­rer jeg det. 

 

Lige såvel som jeg selv ger­ne vil lære at gøre det så godt så muligt, er jeg altid klar på at hjæl­pe andre, så de også kan gøre det godt. Mine fri­tids­in­ter­es­ser er blandt andet histo­rie og geo­gra­fi. Jeg er fasci­ne­ret af livet i gam­le dage og vin­ta­ge sti­len. Des­u­den elsker jeg at bage og lave mad, og så har jeg en for­kær­lig­hed for dyr.

Profilbillede Alex

Bosat: Aar­hus

Alder: 25 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg er en posi­tiv per­son som elsker at være kre­a­tiv og har været det hele mit liv. Jeg elsker nye udfor­drin­ger og går altid all-in.”

Jeg er 25 år gam­mel, og læser til Medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech hvor jeg fær­dig­gjor­de GF2 d. 20 juni 2020. Jeg er en posi­tiv og kun­de­be­vidst per­son, som altid er klar på at hjæl­pe andre.

 

Jeg har udtrykt mig kre­a­tivt hele mit liv, hvor jeg både har spil­let musik og teg­net. Jeg begynd­te at inter­es­se­re mig for diver­se bil­le­de redi­ge­rings­pro­gram­mer i en tid­lig alder og brug­te utal­li­ge timer i Paint og Gimp. Bil­led­re­di­ge­ring er en af mine sto­re hob­by­er, og jeg bru­ger meget af min fri­tid på at vir­ke­lig­gø­re de idéer.

 

Jeg har taget en HHX, hvor jeg har haft afsæt­ning, mar­kedskom­mu­ni­ka­tion og design, som har givet mig en mas­se viden om, hvor­dan man kom­mer ud på mar­ke­det og ram­mer ens mål­grup­pe.  

Profilbillede Anne-Sofie

Bosat: Aar­hus

Alder: 34 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Audio-nørd med stor inter­es­se for vide­opro­duk­tion og web”

Mine gra­fi­ske inter­es­ser lig­ger inden for det digi­ta­le. Jeg er sær­ligt inter­es­se­ret i vide­opro­duk­tion og web­de­sign.

 

I mit port­fo­lie vil du se, at jeg til­by­der gode kom­pe­ten­cer inden­for InDe­sign, Pho­tos­hop, Illu­stra­tor og ikke mindst After­Ef­fects! Du vil også se, at jeg til­by­der illu­stra­tion.

 

Der­u­d­over er jeg erfa­ren i lyd­pro­duk­tion. Jeg til­by­der både pro­fes­sio­nel­le sam­men­klip­nin­ger af lyd, samt kom­po­si­tion.

 

Des­u­den til­by­der jeg soli­de erfa­rin­ger inden for for­mid­ling, pro­jekt­le­del­se, audio­bran­ding, samt data­be­hand­ling. Alt sam­men kom­pe­ten­cer jeg har fået gen­nem en bag­grund som cand.mag. Der­u­d­over til­by­der jeg kom­pe­ten­cer inden for web-kom­mu­ni­ka­tion og SoMe. 

 

Jeg pri­o­ri­te­rer orden og struk­tur i mit arbej­de, og jeg arbej­der med en høj grad af selv­di­sci­plin. Og så er jeg en gram­ma­tik­haj!

 

Sidst, med ikke mindst, til­by­der jeg en kol­le­ga, som er rolig, inklu­de­ren­de, nys­ger­rig og tager ansvar.

Profilbillede Christina

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Som en nys­ger­rig per­son er jeg glad for at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig”

Et halvt års teg­ne­kur­sus på The Drawing Aca­de­my i 2019 før­te mig mod medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen, og i juni 2020 blev jeg fær­dig på GF2 som medi­e­gra­fi­ke­re­lev på Aar­hus Tech.

Det er fedt at arbej­de med motion grap­hi­cs i After Effects, samt vide­ore­di­ge­ring i Pre­mi­e­re Pro. Annon­cer og artik­ler kan jeg sæt­te op i Inde­sign, og jeg teg­ner digi­talt på min tab­let. Pho­tos­hop bru­ger jeg til bil­led­re­di­ge­ring og frit­læg­nin­ger, og i Illu­stra­tor kan jeg lave vek­tor­gra­fik og bru­ge pat­h­fin­der. Min port­fo­lio har jeg sat op i Word­Press, og jeg kan lave pro­to­ty­per af hjem­mesi­der i XD.

Som en nys­ger­rig per­son kan jeg godt lide at arbej­de i de for­skel­li­ge pro­gram­mer og kun­ne lidt af det hele. Jeg under­sø­ger kun­de­grup­per, og jeg fin­der tuto­ri­als for at lære, hvor­dan jeg udfø­rer mine ide­er, hvis jeg ikke har lært det end­nu.

I et pro­jekt kan jeg både arbej­de ale­ne og i grup­per. Hos Inhou­se Grap­hic får vi ansvar for kun­de­op­ga­ver­ne, hvad enten de kan løses af én per­son, eller der skal løf­tes i flok. Den­ne form for ansvar, fag­lig spar­ring og sam­men­hold er dét, der moti­ve­rer mig.

Profilbillede Pernille

Bosat: Ham­mel

Alder: 24 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Der er ingen andre veje for mig end den kre­a­ti­ve.”

Jeg vil beskri­ve mig selv som en meget kre­a­tiv per­son, og jeg fin­der glæ­de ved at for­dy­be mig i et pro­jekt. At se et pro­jekt gå fra idé til fær­digt pro­dukt, om det så̊ har været en opga­ve til en kun­de eller en illu­stra­tion til min nie­ce, er en helt spe­ci­el følel­se.

Der er ikke andre veje for mig end den kre­a­ti­ve. Om jeg sid­der ved min com­pu­ter, eller jeg obser­ve­rer mine omgi­vel­ser, går der ikke en dag uden, jeg ser en pla­kat, rek­la­me eller andet og tæn­ker “Hmm, det ser sgu meget godt ud,” eller “Hmm, det vil jeg have gjort ander­le­des… ” Jeg har en stor pas­sion for mit fag og arbej­der kre­a­tivt og gra­fisk både på arbej­det, men også i fri­ti­den. Den gra­fi­ske ver­den er mit kald, og det er det jeg har talent for.

Profilbillede Kathrine

Bosat: Aar­hus 

Alder: 46 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg har sta­dig vok­se­værk i en alder af 46 år”

Min nys­ger­rig­hed og sto­re lyst til at lære og kom­mu­ni­ke­re, har bragt mig vidt omkring. Det bety­der også, at jeg har stor erfa­ring og har arbej­det inden­for for­skel­li­ge områ­der, så som psy­ko­lo­gi, film, tv, kunst og tea­ter.

At arbej­de som medi­e­gra­fi­ker, ser jeg som en god for­læn­gel­se og over­byg­ning på det, jeg ellers har med mig i ryg­sæk­ken. Min plan er at være på arbejds­mar­ked MANGE år end­nu og dét at dyg­tig­gø­re mig inden­for faget, åbner for rig­tig man­ge nye mulig­he­der. Mit frem­ti­di­ge job skal give mening. Der­for kaste­de jeg mig over medi­e­gra­fik.

Vok­se­værk har det med at gøre ondt. Det er en af bivirk­nin­ger­ne ved at udvik­le sig. Jeg har skul­le lære Pho­tos­hop, Illu­stra­tor og InDe­sign helt fra bun­den og det har ikke været lige smer­te­frit hver gang. Hel­dig­vis glæ­der jeg mig til at bli­ve en stor nørd i pro­gram­mer­ne og kaste mig ud i nye. Især After Effects og Pre­mi­e­re Pro.

Profilbillede Simone

Bosat: Aar­hus

Alder: 27 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

”BE BRAVE ENOUGH TO SUCK AT SOMETHING NEW.”

Det må være den bed­ste måde at beskri­ve mit sene­ste år; for med en uddan­nel­se som Ser­vi­ceø­ko­nom og man­ge års erfa­ring inden­for bran­chen, var jeg sik­ker på, at jeg hav­de fun­det den ret­te kar­ri­e­re­vej. Jeg begynd­te dog at føle en til­ta­gen­de hvil­e­løs­hed, og jeg vid­ste, at jeg var nødt til at fore­ta­ge en ændring. Så det gjor­de jeg! 

Jeg har for nyligt afslut­tet GF2 som Medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech, og star­te­de hos IHG d. 3. august 2020. Her har jeg stif­tet bekendt­skab med Pho­tos­hop, Illu­stra­tor, InDe­sign, XD, Pre­mi­e­re Pro og After Effects, samt HTML og CSS. Af før­nævn­te har jeg en for­kær­lig­hed for Illu­stra­tor og After Effects, men jeg moti­ve­res af udfor­drin­ger og det krib­ler i fin­gre­ne for at lære nyt.

Jeg er en ansvars­be­vidst og struk­tu­re­ret per­son, og af mine kol­le­ga­er får jeg ros for min evne til at beva­re roen og over­blik­ket i hek­ti­ske situ­a­tio­ner. Det er vig­tigt for mig, at alle har det godt med hin­an­den, og jeg ser mig selv som en omgæn­ge­lig og hjælp­som kol­le­ga, der besid­der evnen til at arbej­de selv­stæn­digt og i teams.

Der­u­d­over har jeg fra mine for­hen­væ­ren­de stil­lin­ger erfa­ring med bl.a. kun­de­ser­vi­ce og adfærd, præ­sen­ta­tion, salg og ledel­se.

Tag dig god tid, tjek min port­fo­lio, og når du er klar, så send mig en besked. Jeg kun­ne være den elev i net­op mang­ler.

Profilbillede Signe

Bosat: Bra­brand

Alder: 18 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg er en ung lære­nem pige med en bræn­den­de pas­sion for det visu­el­le.”

Mit navn er Sig­ne Kal­l­may­er, jeg er 18 år og bor i Bra­brand. Den 3. august 2020 star­te­de jeg i sko­le­prak­tik­ken hos Inhou­se Grap­hic.

 

Per­son­lig­heds­mæs­sigt er jeg en glad og plig­top­fyl­den­de per­son, med en mas­se på hjer­tet. Mine stær­ke­ste sider er uden tvivl logo design såvel som illu­stra­tio­ner, men jeg har også meget inter­es­se i at fin­de kre­a­ti­ve og iøj­ne­fal­den­de lay­outs og tek­stop­stil­lin­ger. Jeg tæn­ker tit over, hvor­dan jeg kan for­bed­re mig inden­for mit fag, og går ofte et skidt læn­ge­re for at bli­ve til­freds med mine resul­ta­ter.

 

I min fri­tid elsker jeg at teg­ne, male og illu­stre­re. Det­te er noget jeg gør, for­di jeg sim­pelt­hen ikke kan lade være. Jeg er vok­set op med kun­sten ved min side i form af fle­re fami­lie­med­lem­mer, så det er noget jeg altid har kun­ne fal­de til­ba­ge på.

Profilbillede Joey

Bosat: Aal­borg

Alder: 31 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg drøm­mer om at bli­ve selv­stæn­dig en dag.”

Jeg er en ung mand på 31, der er posi­tiv og hjælp­som. Jeg er altid nys­ger­rig efter ny viden inden for det gra­fi­ske og er opmærk­som på min egen udvik­ling og arbej­der med den altid. Mine meget flyv­ske tan­ker hjæl­per mig med at være kre­a­tiv.

 

Mine stær­ke sider lig­ger i idé­ska­bel­sen, visu­a­li­se­rin­gen og udfø­rel­sen af det evt. fysi­ske pro­dukt. Jeg har ofte kom­bi­ne­ret mine fær­dig­he­der i Inde­sign, Illu­stra­tor og pho­tos­hop til at sæt­te et bety­de­ligt præg på noget fysisk. Jeg drøm­mer om at bli­ve selv­stæn­dig en dag.

 

I min fol­ke­sko­le var mine bøger fyldt med teg­nin­ger, og jeg begynd­te at teg­ne på min tab­let for 6 år siden, og siden er det ble­vet mere klart og sik­kert, at jeg er gået den rig­ti­ge vej.

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE
Profilbillede Phillip

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aar­hus

Alder: 42 år

“Det er dej­ligt at gå på arbej­de med moti­ve­re­de og enga­ge­re­de skp’er”

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i rek­la­me­bran­chen i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med art direction, gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er jeg med til at styr­ke den enkelt SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer samt ska­be et arbejds­mil­jø, hvor skp’er­ne tri­ves at gå på arbej­de.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i rek­la­me­ver­den. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig selv til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolt­hed.