TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER

Bosat: Aar­hus C

Alder: 26 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: GF2/H4

”VIDEBEGÆRLIG OG LÆRENEM SJÆL MED EN UMÆTTELLIG SKABERTRANG”

Følel­sen af at lave noget som ska­ber vær­di, er en af driv­kræf­ter­ne hos mig. Mit fokus lig­ger, hvor jeg kan lære nyt og bli­ve bed­re. Der­for er jeg i gang med at uddan­ne mig til mediegrafiker.

 

Jeg har siden barns­ben teg­net og fun­det glæ­den i det kre­a­ti­ve. De områ­der, som jeg ind­til vide­re bevæ­ger mig i, stræk­ker sig fra gra­fisk design til film og musik.

 

Jeg er en vide­be­gær­lig og lære­nem sjæl med en umæt­te­lig ska­ber­trang. Der hvor jeg kan for­dy­be mig og ska­be noget impo­ne­ren­de, unikt og funk­tions­dyg­tigt, er der hvor jeg har det allerbedst.

 

Brand design, Motion Grap­hi­cs, 3D ani­ma­tion, web­de­sign, digi­tal illu­stra­tion, bil­led­kunst, SoMe, lyd­de­sign, musikpro­duk­tion, rap-sangskriv­ning, foto­gra­fi og bil­led­re­di­ge­ring, musik­vi­deo og videoredigering

Profilbillede Julie

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til dét man vil.”

Jeg hed­der Julie Smed og jeg er ble­vet fær­dig med H1 på Medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen. Jeg er fær­di­g­ud­dan­net i 2021. For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til det, man vil. Jeg for­sø­ger altid, at resul­ta­tet bli­ver til­freds­stil­len­de. Hvis der er noget, jeg ikke er til­freds med, for­bed­rer jeg det. 

 

Lige såvel som jeg selv ger­ne vil lære at gøre det så godt så muligt, er jeg altid klar på at hjæl­pe andre, så de også kan gøre det godt. Mine fri­tids­in­ter­es­ser er blandt andet histo­rie og geo­gra­fi. Jeg er fasci­ne­ret af livet i gam­le dage og vin­ta­ge sti­len. Des­u­den elsker jeg at bage og lave mad, og så har jeg en for­kær­lig­hed for dyr.

Profilbillede Iwona

Bosat: Randers

Alder: 22 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“Forel­sket i Medi­e­gra­fi­ker verdenen.”

Jeg kan godt lide detal­jer, da det ofte er de små ting, der gør den sto­re for­skel. Det jeg synes, er fedt ved den gra­fi­ske ver­den er, at man for det meste, er med hele vej­en fra idé til fær­dig produkt. 

 

Jeg synes det er rig­tig spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop, og jeg glæ­der mig meget til, at lære meget mere inden­for den gra­fi­ske ver­den. Jeg har der­for valgt medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­se, da jeg godt kan lide at være kre­a­tiv og arbej­de med gra­fi­ske ting

Profilbillede Christina

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Som en nys­ger­rig per­son er jeg glad for at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig”

Et halvt års teg­ne­kur­sus på The Drawing Aca­de­my i 2019 før­te mig mod medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen, og i juni 2020 blev jeg fær­dig på GF2 som medi­e­gra­fi­ke­re­lev på Aar­hus Tech.

Det er fedt at arbej­de med motion grap­hi­cs i After Effects, samt vide­ore­di­ge­ring i Pre­mi­e­re Pro. Annon­cer og artik­ler kan jeg sæt­te op i Inde­sign, og jeg teg­ner digi­talt på min tab­let. Pho­tos­hop bru­ger jeg til bil­led­re­di­ge­ring og frit­læg­nin­ger, og i Illu­stra­tor kan jeg lave vek­tor­gra­fik og bru­ge pat­h­fin­der. Min port­fo­lio har jeg sat op i Word­Press, og jeg kan lave pro­to­ty­per af hjem­mesi­der i XD.

Som en nys­ger­rig per­son kan jeg godt lide at arbej­de i de for­skel­li­ge pro­gram­mer og kun­ne lidt af det hele. Jeg under­sø­ger kun­de­grup­per, og jeg fin­der tuto­ri­als for at lære, hvor­dan jeg udfø­rer mine ide­er, hvis jeg ikke har lært det endnu.

I et pro­jekt kan jeg både arbej­de ale­ne og i grup­per. Hos Inhou­se Grap­hic får vi ansvar for kun­de­op­ga­ver­ne, hvad enten de kan løses af én per­son, eller der skal løf­tes i flok. Den­ne form for ansvar, fag­lig spar­ring og sam­men­hold er dét, der moti­ve­rer mig.

Profilbillede Kathrine

Bosat: Aarhus 

Alder: 46 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg har sta­dig vok­se­værk i en alder af 46 år” 

Min nys­ger­rig­hed og sto­re lyst til at lære og kom­mu­ni­ke­re, har bragt mig vidt omkring. Det bety­der også, at jeg har stor erfa­ring og har arbej­det inden­for for­skel­li­ge områ­der, så som psy­ko­lo­gi, film, tv, kunst og teater.

At arbej­de som medi­e­gra­fi­ker, ser jeg som en god for­læn­gel­se og over­byg­ning på det, jeg ellers har med mig i ryg­sæk­ken. Min plan er at være på arbejds­mar­ked MANGE år end­nu og dét at dyg­tig­gø­re mig inden­for faget, åbner for rig­tig man­ge nye mulig­he­der. Mit frem­ti­di­ge job skal give mening. Der­for kaste­de jeg mig over mediegrafik.

Vok­se­værk har det med at gøre ondt. Det er en af bivirk­nin­ger­ne ved at udvik­le sig. Jeg har skul­le lære Pho­tos­hop, Illu­stra­tor og InDe­sign helt fra bun­den og det har ikke været lige smer­te­frit hver gang. Hel­dig­vis glæ­der jeg mig til at bli­ve en stor nørd i pro­gram­mer­ne og kaste mig ud i nye. Især After Effects og Pre­mi­e­re Pro.

Bosat: Søften

Alder: 34 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

„Moden og top­mo­ti­ve­ret til at bli­ve mediegrafiker“

Jeg er en 34 årig ung kvin­de, der bor i Søf­ten sam­men med min mand og to små piger.
2020 blev året, der ændre­de mit liv. Jeg valg­te at star­te for­fra og jag­te drøm­men om at arbej­de med noget kre­a­tivt. Val­get blev Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen og jeg har ikke fortr­udt mit valg.

 

Jeg har nydt min tid­li­ge­re uddan­nel­se inden­for Kunst­hi­sto­rie, men har fun­det ud af at jeg tri­ves aller­bedst i noget mere tek­nisk og kre­a­tivt. Jeg kan godt lide tan­ken om at ska­be noget gra­fisk fra bun­den, og være med hele vej­en fra idé til slutprodukt.

 

Jeg er en god team­play­er. Jeg synes, at en aner­ken­den­de og invol­ve­ren­de til­gang til en opga­ve i kom­bi­na­tion med gode instruk­ser og en tæt dia­log kan sik­re, at vi lyk­kes sam­men. Min uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund gør også, at jeg både er stærk ift. det sprog­li­ge, det struk­tu­rel­le samt hånd­te­rin­gen af eks. deadlines.

 

Arbej­det med kre­a­ti­ve pro­ces­ser og sty­ring pas­ser godt på mig, da jeg er meget hands-on og kan lide den prak­ti­ske til­gang til opga­ver­ne. For­u­den et godt humør, har jeg en god men­ne­ske­for­stå­el­se, flair for IT og er tek­nisk lære­nem. Jeg glæ­der mig til at bli­ve udfordret!

 

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE
Profilbillede Phillip

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aarhus

Alder: 42 år

“Det er dej­ligt at gå på arbej­de med moti­ve­re­de og enga­ge­re­de skp’er”

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i rek­la­me­bran­chen i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med art direction, gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er jeg med til at styr­ke den enkelt SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer samt ska­be et arbejds­mil­jø, hvor skp’er­ne tri­ves at gå på arbejde.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i rek­la­me­ver­den. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig selv til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolthed.