TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER
Profilbillede Nicolaj

Bosat: Ørsted

Alder: 20 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H3/H4

“Jeg blev fær­dig med hoved­for­løb 3 i maj 2019.”

Den 31. juli 2017 star­te­de jeg på sko­le­prak­tik­ken IHG. Min stær­ke side læg­ger i InDe­sign, men kan sta­dig meget i Pho­tos­hop og Illu­stra­tor.

Jeg bru­ger også meget tid der­hjem­me med at redi­ge­re video­er og sam­ti­dig bru­ger jeg også rig­tig meget tid på at kode min egen port­fo­lio. Meget af kod­nin­gen er selvlært, da jeg kun har lært om det i 3 uger, så jeg vil selv sige, at jeg er stærk inden­for HTML og CSS.

Jeg er dog altid klar på at arbej­de i grup­per og teams. Jeg arbej­der også engang imel­lem med opga­ver til mine egne kun­der. Det kan være bil­let­ter, fol­de­re og pla­ka­ter til en coun­try fest. Jeg har også lavet pla­ka­ter til for­skel­li­ge fod­bold­t­ur­ne­rin­ger.

Bosat: Aar­hus

Alder: 23 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H3/H4

“jeg sam­ar­bejds­vil­lig og sta­bil.”

Mit navn er Ale­xan­der Carl­sen. Jeg er 23 år og bor i Aar­hus. Jeg er uddan­net webin­te­gra­tor og stu­de­rer nu vide­re som medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech.

 

I min fri­tid arbej­der jeg med at kode min­dre hjem­mesi­der, som jeg desig­ner og pro­gram­me­re i HTML, CSS og lidt Java­Script. Jeg arbej­der også med Ado­be­pak­kens man­ge pro­gram­mer spe­ci­elt Pho­tos­hop, Illu­stra­tor, InDe­sign, Ligh­troom og XD. Der­u­d­over laver jeg video­er, som jeg redi­ge­rer i Final Cut Pro. Yder­me­re kan jeg også godt lide at bru­ge min tele­ton eller et kame­ra til at tage en mas­se bil­le­der med.

 

Jeg kan bidra­ge på man­ge for­skel­li­ge måder, jeg kan blandt andet bil­led­be­hand­ling, bran­ding, kon­cep­t­ud­vik­ling, web­ud­vik­ling & vide­ore­di­ge­ring. Da jeg har min to-åri­ge webin­te­gra­tor uddan­nel­se bag mig, er jeg alle­re­de godt klædt på til at kun­ne arbej­de selv­stæn­digt samt i grup­per med tryk­te & digi­ta­le opga­ver.

 

Som per­son er jeg sam­ar­bejds­vil­lig og sta­bil. Der­u­d­over er jeg smi­len­de, udad­vendt og ved, at ingen­ting kom­mer af sig selv.

 

Hvis I væl­ger mig får I en, der elsker at arbej­de, og vil yde sit aller­bed­ste og som her har et skar­pt visu­elt øje med god smag og blik for detalj­en.

Profilbillede Charlotte

Bosat: Stil­ling

Alder: 23 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H3/H4

“Møde­sta­bil, Hjælp­som og struk­tu­re­ret”

Mit navn er Char­lot­te Thom­sen, jeg er 23 år og bor i Stil­ling, Skan­der­borg. Som per­son er jeg møde­sta­bil, og har en posi­tiv indstil­ling til nye udfor­drin­ger. Jeg ser mulig­he­der i alting og begræns­nin­ger i ingen­ting, og så er jeg altid klar på nye opga­ver.

 

Hjælp­som­hed er for mig en selv­føl­ge, og jeg yder ger­ne en ekstra ind­sats for at over­hol­de dead­li­nes både for mig selv og mine kol­le­ga­er. 

 

Jeg har en udpræ­get ordens­sans, arbej­der meget struk­tu­re­ret, og er god til selv at ska­be orden. En af mine stør­ste ken­de­tegn er, at jeg elsker at være kre­a­tiv. Jeg elsker at arbej­de med mine hæn­der og udfor­dre hjer­nen lidt, så jeg udvik­ler noget helt sær­ligt. Det afspej­ler sig også i min fri­tid, hvor jeg laver en del craf­ting (hob­by.) 

 

Der­u­d­over har jeg en stor for­kær­lig­hed for dyr, og ejer selv en hund. I min fri­tid træ­ner jeg med ham og lærer ham tri­cks.

Profilbillede Iwona

Bosat: Ran­ders

Alder: 22 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H1/H4

“Forel­sket i Medi­e­gra­fi­ker ver­de­nen.”

Jeg kan godt lide detal­jer, da det ofte er de små ting, der gør den sto­re for­skel. Det jeg synes, er fedt ved den gra­fi­ske ver­den er, at man for det meste, er med hele vej­en fra idé til fær­dig pro­dukt. 

 

Jeg synes det er rig­tig spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop, og jeg glæ­der mig meget til, at lære meget mere inden­for den gra­fi­ske ver­den. Jeg har der­for valgt medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­se, da jeg godt kan lide at være kre­a­tiv og arbej­de med gra­fi­ske ting

Profilbillede Marc

Bosat: Aar­hus C

Alder: 24 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“Jeg er altid klar på at lære nyt og elsker at udvi­de mine fag­li­ge evner inde for det gra­fi­ske.“

Jeg er meget udad­vendt og sæt­ter stor pris på at have en sjov og posi­tiv hver­dag! Sjov ska­ber godt humør, og posi­ti­vi­tet fører til et godt arbejds­mil­jø. Det er i hvert fald det, jeg har erfa­ret igen­nem mine tid­li­ge­re arbejds­plad­ser og sko­le. 

 

Jeg er en ansvars­fuld og struk­tu­re­ret ung fyr på 24 år, og har hove­d­et fyldt med gode ide­er. Min mor er fra Filip­pi­ner­ne, og min far er fra Dan­mark. Jeg fik øjne­ne op for gra­fisk design, da jeg var nede og besø­ge min mors fami­lie. Her var vi inde og se min mors onkels gra­fi­ske virk­som­hed. Lige siden da, tæn­ker og drøm­mer jeg hele tiden om design og gra­fik, og higer efter at lære nye fær­dig­he­der samt udvik­le mig.

Profilbillede Julie

Bosat: Viborg

Alder: 27 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H1/H4

“For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til dét man vil.”

Jeg hed­der Julie Smed og jeg er ble­vet fær­dig med H1 på Medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen. Jeg er fær­di­g­ud­dan­net i 2021. For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til det, man vil. Jeg for­sø­ger altid, at resul­ta­tet bli­ver til­freds­stil­len­de. Hvis der er noget, jeg ikke er til­freds med, for­bed­rer jeg det. 

 

Lige såvel som jeg selv ger­ne vil lære at gøre det så godt så muligt, er jeg altid klar på at hjæl­pe andre, så de også kan gøre det godt. Mine fri­tids­in­ter­es­ser er blandt andet histo­rie og geo­gra­fi. Jeg er fasci­ne­ret af livet i gam­le dage og vin­ta­ge sti­len. Des­u­den elsker jeg at bage og lave mad, og så har jeg en for­kær­lig­hed for dyr.

Bosat: Ran­ders

Alder: 23 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2020

Sko­le­for­løb: H4/H4

“Altid klar på nye udfor­drin­ger!”

Mit navn er Dani­el og jeg sid­der lige nu i sko­le­prak­tik­ken for Medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech. Her arbej­der jeg til dag­ligt med Ado­be Pak­ken, hvor jeg arbej­der mest i Illu­stra­tor, Pho­tos­hop og InDe­sign. Jeg bru­ger en del af min fri­tid på at udvik­le mig inden­for den gra­fi­ske ver­den, og har også haft nog­le kun­de­op­ga­ver ved siden af sko­len.

 

 

Som per­son er jeg meget ener­gisk, lære­nem og åben for nye udfor­drin­ger. Jeg sæt­ter stor ære i at leve­re pro­duk­ter i så høj kva­li­tet som over­ho­ve­det muligt.

 

 

Udover at udvik­le mig ind for den gra­fi­ske ver­den bru­ger jeg også min fri­tid på, at være sam­men med min fami­lie og ven­ner, hvil­ket er noget der bety­der meget for mig. Jeg går også meget op i com­pu­te­re og tek­no­lo­gi­en bag.

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE
Profilbillede Phillip

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aar­hus

Alder: 42 år

 

“Det er dej­ligt at gå på arbej­de med moti­ve­re­de og enga­ge­re­de skp’er”

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i rek­la­me­bran­chen i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med art direction, gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er jeg med til at styr­ke den enkelt SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer samt ska­be et arbejds­mil­jø, hvor skp’er­ne tri­ves at gå på arbej­de.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i rek­la­me­ver­den. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig selv til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolt­hed.