TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER

Bosat: Aar­hus

Alder: 21 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2025

Sko­le­for­løb: H1/H4


CHARMERENDE, ENERGISK OG INKLUDERENDE

Jeg er en ener­gisk per­son som elsker at bli­ve udfor­dret og prø­ve nye ting, om det så er at spil­le musik, sy, male, spil­le fod­bold, eller sej­le, så skal jeg prø­ve det.

På sam­me måde har jeg det med den gra­fi­ske ver­den, en ny kun­de er en ny udfor­dring og nye ele­men­ter som der skal læres. Jeg giver den gas og jeg har altid været enga­ge­ret i mit arbej­de, og jeg har altid man­ge ide­er, som næsten altid virker.

Jeg fandt mig selv i den gra­fi­ske ver­den før­ste gang, da jeg gik på pro­duk­tions­sko­le. Jeg lær­te Ado­be pro­gram­mer­ne pga foto­re­di­ge­ring, og da det begynd­te at være begræn­se­de for hvad jeg kun­ne lave, så lær­te jeg mig selv at redi­ge­re og kre­e­re i fle­re af pro­gram­mer­ne, og end­te med at elske det jeg lave­de for andre.

Jeg er ble­vet beskre­vet som char­me­ren­de, ener­gisk og inklu­de­ren­de. Jeg føler det pas­ser meget godt til det som sker på yder­si­den af mine man­ge lag. Jeg har lysten til at lære og udfol­de mig på man­ge måder.

Det jeg glæ­der mig mest til inde for kom­mu­ni­ka­tions ver­de­nen, det er at spar­re og lade mig inspi­re­re af min hver­dag og hjæl­pe nye men­ne­sker med at ska­be et godt gra­fisk arbej­de som de og mig selv kan være stol­te af.

Bosat: Aar­hus V

Alder:  21 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2025

Sko­le­for­løb: H1/H4

“GRAFIKNØRD + GAMER”

Hej mit navn er Han­na. Jeg er 21 og bor i Aar­hus. Jeg er under uddan­nel­se som Medi­e­gra­fi­ker og blev fær­dig på grund­for­lø­bet i janu­ar 2022.

Lige nu arbej­der jeg i sko­le­prak­tik­ken Inhou­se Grap­hic på Aar­hus Tech.

Mine spids­kom­pe­ten­cer lig­ger inden­for Ado­be-pak­ken, især Illu­stra­tor, Inde­sign og Pho­tos­hop. Des­u­den er jeg god til at teg­ne – både i hån­den og digi­talt. Jeg lærer hur­tigt, er til­pas­nings­dyg­tig og sam­ar­bejds­vil­lig. At være ærlig og plig­top­fyl­den­de er også noget jeg læg­ger meget vægt på. Jeg kan godt lide at have for­skel­li­ge pro­jek­ter at sprin­ge rundt mel­lem, og elsker opga­ver, hvor jeg kan bru­ge mine kre­a­ti­ve evner.

I min fri­tid hol­der jeg af at være et aktivt med­lem af Ein­herjer­nes rol­le­spils­for­e­ning. Udover det er jeg også glad for at spil­le computer.

Bosat: Gal­ten

Alder: 21 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H2/H4


Sam­ar­bej­de, pas­sion og detal­jer må være vej­en frem for et godt gra­fisk design

For mig er det vig­tig­ste, i mit arbej­de at kun­ne se, at jeg udvik­ler mig. Det­te gør også, at jeg elsker at for­dy­be mig, og bru­ge tid på det jeg laver. 

Jeg vil beskri­ve mig selv som sam­ar­bejds­vil­lig, pas­sio­ne­ret og detal­je­o­ri­en­te­ret, hvil­ket jeg ser som tre af de vig­tig­ste egen­ska­ber for at bane vej­en for et godt gra­fisk design.

Jeg har altid vidst, jeg vil­le noget inden for design­ver­de­nen, men det var først, da jeg valg­te at tage en HTX med stu­di­e­ret­nin­gen Kom­mu­ni­ka­tion it og Design, at jeg fandt ud af det var den gra­fi­ske vej jeg skul­le, da jeg for alvor fik øjne­ne op for det her.

I min fri­tid bru­ger jeg meget tid på at svøm­me, og være sam­men med ven­ner­ne. I mit svøm­ning ses det også, at jeg gør meget, for at kun­ne se en udvik­ling, og her stræ­ber jeg også.

Som en ekstra bemærk­ning sid­der jeg i køre­stol grun­det Ryg­marvs­brok, hvil­ket vil sige at trap­per ikke er min bed­ste ven, men jeg har til gen­gæld en vil­jestyr­ke der siger spar to.

Min stræ­ben og min vil­jestyr­ke, er to af mine stør­ste for­de­le jeg har inden for min fag­lig­hed, da det gør jeg opnår at ryk­ke mig hele tiden.

Der­u­d­over vil du altid møde mig med et smil på læben, og en god spøg eller to.

Bosat: Aar­hus

Alder: 33 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H2/H4


Jeg bræn­der for gra­fisk design, foto­gra­fe­ring og kre­a­tiv udfoldelse.

Jeg er meget detal­je­o­ri­en­te­ret og elsker der­for at gå i dyb­den med de små detal­jer. Jeg synes at det er både sjovt og spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne og hungrer efter at opti­me­re mine fær­dig­he­der end­nu mere, så jeg kan leve­re høj kva­li­tet hver gang.

Mit sto­re ønske er at arbej­de kre­a­tivt hver dag, men jeg vil rig­tig ger­ne arbej­de for et fir­ma der kan stil­le kon­kre­te opga­ver med faste ram­mer. Det kan f.eks. være frem­stil­ling af et logo, et bog­omslag, en vine­ti­ket­te, et maga­sin eller noget lig­nen­de. Drøm­men er en hver­dag hvor jeg får en opga­ve, løser den, lærer noget nyt og får træ­net mine fær­dig­he­der, så jeg kan bli­ve end­nu bed­re fremadrettet.

Bosat: Sil­ke­borg

Alder:  30 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H2/H4


Jeg er en ildsjæl med et skar­pt blik for detalj­en som bræn­der for det kreative.

Helt fra barns­ben har jeg udfol­det min kre­a­ti­vi­tet, og har igen­nem åre­nes løb beskæf­ti­get mig med blandt andet teg­ning, male­ri, musikpro­duk­tion, samt gra­fisk design på hobbyplan.

Jeg har igen­nem mine hob­bi­er lært mig selv at bru­ge sto­re dele af Ado­be pak­ken igen­nem de sene­ste næsten 10 år, og er der­for meget tryg ved at bru­ge pro­gram­mer­ne hvor jeg hol­der af at udfor­dre mig selv til hele tiden at lære noget nyt. Jeg har des­u­den en bachel­or i kunst­hi­sto­rie i baga­gen, men sav­ne­de i løbet af min kan­di­dat det prak­ti­ske og kre­a­ti­ve arbej­de og valg­te der­for at søge ind på medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen – men min uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund har ikke været for­gæ­ves da jeg ser mig selv bru­ge den teo­re­ti­ske viden jeg har fået igen­nem min bacheloruddannelse.

Som per­son er jeg et tål­mo­digt, posi­tivt og imø­de­kom­men­de men­ne­ske, der hvi­ler i mig selv. Jeg har erfa­ring for at jeg arbej­der selv­stæn­digt og mål­ret­tet. Jeg tri­ves med for­skel­lig­ar­te­de opga­ver og ser nye udfor­drin­ger som en mulig­hed for at erhver­ve mig ny læring og dyg­tig­gø­re mig inden­for mit felt. Der­u­d­over er jeg en team­play­er der væg­ter et godt arbejds­mil­jø højt.

Bosat: Aar­hus

Alder: 20 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2022

Sko­le­for­løb: H4/H4


ori­gi­na­li­tet!

 

Jeg har altid haft en pas­sion for moder­ne kunst, design, typo­gra­fi samt foto­gra­fi og er nu lan­det på den helt rig­ti­ge hyl­de. I min fri­tid bru­ger jeg min kre­a­ti­ve ener­gi, både musi­kalsk med elek­tro­nisk musik, viny­ler og, gra­fisk, hvor jeg arbej­der med mine egne designs og leve­rer log­o­er til min­dre fir­ma­er og start-ups.

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aarhus

Alder: 46 år


Ele­ver med moti­va­tion, enga­ge­ment og en fag­lig skarphed

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i den gra­fi­ske bran­che i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er min fine­ste opga­ve at styr­ke den enkel­te SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer og ska­be et arbejds­mil­jø, hvor Skp’er­ne tri­ves med at gå på arbejde.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i den gra­fi­ske bran­che. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolthed.