TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER
Profilbillede Julie

Bosat: Viborg

Alder: 29 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H3/H4


For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til dét man vil.

Jeg hed­der Julie Smed og jeg er ble­vet fær­dig med H3 på Medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen. Jeg er fær­di­g­ud­dan­net i 2021. For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til det, man vil. Jeg for­sø­ger altid, at resul­ta­tet bli­ver til­freds­stil­len­de. Hvis der er noget, jeg ikke er til­freds med, for­bed­rer jeg det. 

Lige såvel som jeg selv ger­ne vil lære at gøre det så godt så muligt, er jeg altid klar på at hjæl­pe andre, så de også kan gøre det godt. Mine fri­tids­in­ter­es­ser er blandt andet histo­rie og geo­gra­fi. Jeg er fasci­ne­ret af livet i gam­le dage og vin­ta­ge sti­len. Des­u­den elsker jeg at bage og lave mad, og så har jeg en for­kær­lig­hed for dyr.

Profilbillede Iwona

Bosat: Randers

Alder: 23 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H3/H4


Forel­sket i Medi­e­gra­fi­ker verdenen.

Jeg kan godt lide detal­jer, da det ofte er de små ting, der gør den sto­re for­skel. Det jeg synes, er fedt ved den gra­fi­ske ver­den er, at man for det meste er med hele vej­en fra idé til fær­dig produkt. 

Jeg synes det er rig­tig spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop, og jeg glæ­der mig meget til at lære meget mere inden­for den gra­fi­ske ver­den. Jeg har der­for valgt Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­se, da jeg godt kan lide at være kre­a­tiv og arbej­de med gra­fi­ske ting.

Profilbillede Christina

Bosat: Viborg

Alder: 29 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

Som en nys­ger­rig per­son er jeg glad for at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig

Et halvt års teg­ne­kur­sus på The Drawing Aca­de­my i 2019 før­te mig mod medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen, og i juni 2020 blev jeg fær­dig på GF2 som medi­e­gra­fi­ke­re­lev på Aar­hus Tech.

Det er fedt at arbej­de med motion grap­hi­cs i After Effects, samt vide­ore­di­ge­ring i Pre­mi­e­re Pro. Annon­cer og artik­ler kan jeg sæt­te op i Inde­sign, og jeg teg­ner digi­talt på min tab­let. Pho­tos­hop bru­ger jeg til bil­led­re­di­ge­ring og frit­læg­nin­ger, og i Illu­stra­tor kan jeg lave vek­tor­gra­fik og bru­ge pat­h­fin­der. Min port­fo­lio har jeg sat op i Word­Press, og jeg kan lave pro­to­ty­per af hjem­mesi­der i XD.

Som en nys­ger­rig per­son kan jeg godt lide at arbej­de i de for­skel­li­ge pro­gram­mer og kun­ne lidt af det hele. Jeg under­sø­ger kun­de­grup­per, og jeg fin­der tuto­ri­als for at lære, hvor­dan jeg udfø­rer mine ide­er, hvis jeg ikke har lært det endnu.

I et pro­jekt kan jeg både arbej­de ale­ne og i grup­per. Hos Inhou­se Grap­hic får vi ansvar for kun­de­op­ga­ver­ne, hvad enten de kan løses af én per­son, eller der skal løf­tes i flok. Den­ne form for ansvar, fag­lig spar­ring og sam­men­hold er dét, der moti­ve­rer mig.

 

Profilbillede Simone Thomsen

Bosat: Aarhus

Alder: 29 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: H1/H4


BE BRAVE ENOUGH TO SUCK AT SOMETHING NEW.

Visu­el stærk medi­e­gra­fi­ke­re­lev med stor inter­es­se for digi­tal medi­e­pro­duk­tion og marketing.

 

Jeg har erfa­ring med man­ge af Ado­be CC’s pro­gram­mer, men jeg vil nør­de, udfor­dres og bli­ve dygtig! 

 

Jeg søger en stil­ling som elev, så tjek min port­fo­lio ud og send mig en besked. 😉

Bosat: Aar­hus

Alder: 27 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H1/H4


Jeg elsker at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig.

Lige siden jeg var barn, har jeg altid haft stor glæ­de ved at udfol­de mig kre­a­tivt, og det har fulgt mig op gen­nem livet.
Jeg hav­de bil­led­kunst på B‑niveau i gym­na­si­et, teg­ning som A‑fag på højsko­len, og for nylig gik jeg på Aar­hus Designsko­le, hvor jeg blev intro­du­ce­ret for gra­fisk design. Her lær­te jeg b.la. Pho­tos­hop, Illu­stra­tor og InDe­sign. Selv­om jeg gik på Arki­tek­tur, Mode og Design-linj­en, fandt jeg hur­tigt ud af, hvor meget jeg fore­trak gra­fisk design.

Min bag­grund er inden­for makeup, og jeg har før arbej­det som fre­elan­ce makeup-artist på diver­se film-og pho­tos­hoot pro­duk­tio­ner. Det jeg godt kan lide ved at arbej­de som makeup-artist, er det kre­a­ti­ve aspekt. Udover det, har jeg man­ge års erfa­ring som salgs­as­si­stent, og er vant til at arbej­de med kun­der i en travl hverdag.

Jeg er meget entu­si­a­stisk omkring mit arbej­de, og har meget gåpå­mod, da jeg elsker at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig. Jeg bru­ger der­for også meget af min fri­tid på at udfor­ske den gra­fi­ske ver­den, for­di det er noget jeg nyder at lave. 

Bosat: Ran­ders

Alder: 20 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2022

Sko­le­for­løb: H3/H4


ori­gi­na­li­tet!

 

Jeg har altid haft en pas­sion for moder­ne kunst, design, typo­gra­fi samt foto­gra­fi og er nu lan­det på den helt rig­ti­ge hyl­de. I min fri­tid bru­ger jeg min kre­a­ti­ve ener­gi, både musi­kalsk med elek­tro­nisk musik, viny­ler og, gra­fisk, hvor jeg arbej­der med mine egne designs og leve­rer log­o­er til min­dre fir­ma­er og start-ups.

Bosat: Gal­ten

Alder: 21 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H1/H4


Sam­ar­bej­de, pas­sion og detal­jer må være vej­en frem for et godt gra­fisk design

For mig er det vig­tig­ste, i mit arbej­de at kun­ne se, at jeg udvik­ler mig. Det­te gør også, at jeg elsker at for­dy­be mig, og bru­ge tid på det jeg laver. 

Jeg vil beskri­ve mig selv som sam­ar­bejds­vil­lig, pas­sio­ne­ret og detal­je­o­ri­en­te­ret, hvil­ket jeg ser som tre af de vig­tig­ste egen­ska­ber for at bane vej­en for et godt gra­fisk design.

Jeg har altid vidst, jeg vil­le noget inden for design­ver­de­nen, men det var først, da jeg valg­te at tage en HTX med stu­di­e­ret­nin­gen Kom­mu­ni­ka­tion it og Design, at jeg fandt ud af det var den gra­fi­ske vej jeg skul­le, da jeg for alvor fik øjne­ne op for det her.

I min fri­tid bru­ger jeg meget tid på at svøm­me, og være sam­men med ven­ner­ne. I mit svøm­ning ses det også, at jeg gør meget, for at kun­ne se en udvik­ling, og her stræ­ber jeg også.

Som en ekstra bemærk­ning sid­der jeg i køre­stol grun­det Ryg­marvs­brok, hvil­ket vil sige at trap­per ikke er min bed­ste ven, men jeg har til gen­gæld en vil­jestyr­ke der siger spar to.

Min stræ­ben og min vil­jestyr­ke, er to af mine stør­ste for­de­le jeg har inden for min fag­lig­hed, da det gør jeg opnår at ryk­ke mig hele tiden.

Der­u­d­over vil du altid møde mig med et smil på læben, og en god spøg eller to.

Bosat: Aar­hus

Alder: 33 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H1/H4


Jeg bræn­der for gra­fisk design, foto­gra­fe­ring og kre­a­tiv udfoldelse.

Jeg er meget detal­je­o­ri­en­te­ret og elsker der­for at gå i dyb­den med de små detal­jer. Jeg synes at det er både sjovt og spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne og hungrer efter at opti­me­re mine fær­dig­he­der end­nu mere, så jeg kan leve­re høj kva­li­tet hver gang.

Mit sto­re ønske er at arbej­de kre­a­tivt hver dag, men jeg vil rig­tig ger­ne arbej­de for et fir­ma der kan stil­le kon­kre­te opga­ver med faste ram­mer. Det kan f.eks. være frem­stil­ling af et logo, et bog­omslag, en vine­ti­ket­te, et maga­sin eller noget lig­nen­de. Drøm­men er en hver­dag hvor jeg får en opga­ve, løser den, lærer noget nyt og får træ­net mine fær­dig­he­der, så jeg kan bli­ve end­nu bed­re fremadrettet.

Bosat: Sil­ke­borg

Alder:  29 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H1/H4


Jeg er en ildsjæl med et skar­pt blik for detalj­en som bræn­der for det kreative.

Helt fra barns­ben har jeg udfol­det min kre­a­ti­vi­tet, og har igen­nem åre­nes løb beskæf­ti­get mig med blandt andet teg­ning, male­ri, musikpro­duk­tion, samt gra­fisk design på hobbyplan.

Jeg har igen­nem mine hob­bi­er lært mig selv at bru­ge sto­re dele af Ado­be pak­ken igen­nem de sene­ste næsten 10 år, og er der­for meget tryg ved at bru­ge pro­gram­mer­ne hvor jeg hol­der af at udfor­dre mig selv til hele tiden at lære noget nyt. Jeg har des­u­den en bachel­or i kunst­hi­sto­rie i baga­gen, men sav­ne­de i løbet af min kan­di­dat det prak­ti­ske og kre­a­ti­ve arbej­de og valg­te der­for at søge ind på medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen – men min uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund har ikke været for­gæ­ves da jeg ser mig selv bru­ge den teo­re­ti­ske viden jeg har fået igen­nem min bacheloruddannelse.

Som per­son er jeg et tål­mo­digt, posi­tivt og imø­de­kom­men­de men­ne­ske, der hvi­ler i mig selv. Jeg har erfa­ring for at jeg arbej­der selv­stæn­digt og mål­ret­tet. Jeg tri­ves med for­skel­lig­ar­te­de opga­ver og ser nye udfor­drin­ger som en mulig­hed for at erhver­ve mig ny læring og dyg­tig­gø­re mig inden­for mit felt. Der­u­d­over er jeg en team­play­er der væg­ter et godt arbejds­mil­jø højt.

Bosat: Aar­hus

Alder: 25 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: H1/H4


Kre­a­tiv sjæl,
kre­a­ti­ve løsninger! 

Mit navn er Aman­da Her­tz, jeg er 25 år og bor i Hinnerup.

Jeg nyder at være kre­a­tiv, idé­ska­ben­de og arbej­de i teams hvor der er spar­ring med hin­an­den. Idé- og kon­cep­t­ud­vik­ling er der hvor jeg føler mig hjem­me og kom­mer i et godt flow! Det kre­a­ti­ve har altid været en del af min hver­dag, da jeg også har arbej­det med foto­gra­fi­et en del år siden jeg bestod grund­for­lø­bet til foto­gra­fud­dan­nel­sen til­ba­ge i 2017.

Jeg har 1 års erfa­ring som elev ved Sin­nerup. Her lave­de jeg kampag­ne­ma­te­ri­a­le, kalen­der, embal­la­ge, og andet der skul­le ind­gå i produktionen.

Så sur­fer og SUP´er jeg i min fri­tid og nyder mit foto­ar­bej­de med andre kre­a­ti­ve sjæ­le 

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aarhus

Alder: 45 år


Ele­ver med moti­va­tion, enga­ge­ment og en fag­lig skarphed

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i den gra­fi­ske bran­che i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er min fine­ste opga­ve at styr­ke den enkel­te SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer og ska­be et arbejds­mil­jø, hvor Skp’er­ne tri­ves med at gå på arbejde.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i den gra­fi­ske bran­che. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolthed.