TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER
Profilbillede Julie

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H3/H4

“For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til dét man vil.”

Jeg hed­der Julie Smed og jeg er ble­vet fær­dig med H3 på Medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen. Jeg er fær­di­g­ud­dan­net i 2021. For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til det, man vil. Jeg for­sø­ger altid, at resul­ta­tet bli­ver til­freds­stil­len­de. Hvis der er noget, jeg ikke er til­freds med, for­bed­rer jeg det. 

Lige såvel som jeg selv ger­ne vil lære at gøre det så godt så muligt, er jeg altid klar på at hjæl­pe andre, så de også kan gøre det godt. Mine fri­tids­in­ter­es­ser er blandt andet histo­rie og geo­gra­fi. Jeg er fasci­ne­ret af livet i gam­le dage og vin­ta­ge sti­len. Des­u­den elsker jeg at bage og lave mad, og så har jeg en for­kær­lig­hed for dyr.

Profilbillede Iwona

Bosat: Randers

Alder: 22 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H3/H4

“Forel­sket i Medi­e­gra­fi­ker verdenen.”

Jeg kan godt lide detal­jer, da det ofte er de små ting, der gør den sto­re for­skel. Det jeg synes, er fedt ved den gra­fi­ske ver­den er, at man for det meste er med hele vej­en fra idé til fær­dig produkt. 

Jeg synes det er rig­tig spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop, og jeg glæ­der mig meget til at lære meget mere inden­for den gra­fi­ske ver­den. Jeg har der­for valgt Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­se, da jeg godt kan lide at være kre­a­tiv og arbej­de med gra­fi­ske ting.

Profilbillede Christina

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Som en nys­ger­rig per­son er jeg glad for at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig”

Et halvt års teg­ne­kur­sus på The Drawing Aca­de­my i 2019 før­te mig mod medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen, og i juni 2020 blev jeg fær­dig på GF2 som medi­e­gra­fi­ke­re­lev på Aar­hus Tech.

Det er fedt at arbej­de med motion grap­hi­cs i After Effects, samt vide­ore­di­ge­ring i Pre­mi­e­re Pro. Annon­cer og artik­ler kan jeg sæt­te op i Inde­sign, og jeg teg­ner digi­talt på min tab­let. Pho­tos­hop bru­ger jeg til bil­led­re­di­ge­ring og frit­læg­nin­ger, og i Illu­stra­tor kan jeg lave vek­tor­gra­fik og bru­ge pat­h­fin­der. Min port­fo­lio har jeg sat op i Word­Press, og jeg kan lave pro­to­ty­per af hjem­mesi­der i XD.

Som en nys­ger­rig per­son kan jeg godt lide at arbej­de i de for­skel­li­ge pro­gram­mer og kun­ne lidt af det hele. Jeg under­sø­ger kun­de­grup­per, og jeg fin­der tuto­ri­als for at lære, hvor­dan jeg udfø­rer mine ide­er, hvis jeg ikke har lært det endnu.

I et pro­jekt kan jeg både arbej­de ale­ne og i grup­per. Hos Inhou­se Grap­hic får vi ansvar for kun­de­op­ga­ver­ne, hvad enten de kan løses af én per­son, eller der skal løf­tes i flok. Den­ne form for ansvar, fag­lig spar­ring og sam­men­hold er dét, der moti­ve­rer mig.

Profilbillede Simone

Bosat: Aarhus

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

”BE BRAVE ENOUGH TO SUCK AT SOMETHING NEW.”

Det må være den bed­ste måde at beskri­ve mit sene­ste år; for med en uddan­nel­se som Ser­vi­ceø­ko­nom og man­ge års erfa­ring inden­for bran­chen, var jeg sik­ker på, at jeg hav­de fun­det den ret­te kar­ri­e­re­vej. Jeg begynd­te dog at føle en til­ta­gen­de hvil­e­løs­hed, og jeg vid­ste, at jeg var nødt til at fore­ta­ge en ændring. Så det gjor­de jeg! 

Jeg har for nyligt afslut­tet GF2 som Medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech, og star­te­de hos IHG d. 3. august 2020. Her har jeg stif­tet bekendt­skab med Pho­tos­hop, Illu­stra­tor, InDe­sign, XD, Pre­mi­e­re Pro og After Effects, samt HTML og CSS. Af før­nævn­te har jeg en for­kær­lig­hed for Illu­stra­tor og After Effects, men jeg moti­ve­res af udfor­drin­ger og det krib­ler i fin­gre­ne for at lære nyt.

Jeg er en ansvars­be­vidst og struk­tu­re­ret per­son, og af mine kol­le­ga­er får jeg ros for min evne til at beva­re roen og over­blik­ket i hek­ti­ske situ­a­tio­ner. Det er vig­tigt for mig, at alle har det godt med hin­an­den, og jeg ser mig selv som en omgæn­ge­lig og hjælp­som kol­le­ga, der besid­der evnen til at arbej­de selv­stæn­digt og i teams.

Der­u­d­over har jeg fra mine for­hen­væ­ren­de stil­lin­ger erfa­ring med bl.a. kun­de­ser­vi­ce og adfærd, præ­sen­ta­tion, salg og ledelse.

Tag dig god tid, tjek min port­fo­lio, og når du er klar, så send mig en besked. Jeg kun­ne være den elev i net­op mangler.

Bosat: Højb­jerg

Alder: 30 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H3/H4

“Jeg bræn­der for gra­fisk design, skæ­ve vink­ler og fotografering”

Jeg bræn­der for gra­fisk design, skæ­ve vink­ler og foto­gra­fe­ring og har altid vidst, at jeg godt vil­le arbej­de med det kre­a­ti­ve på den ene eller anden måde. Under et ophold i USA, tog jeg et kur­sus i Digi­tal Media. Her blev der under­vist i foto­gra­fi, lyd og video og jeg blev bekræf­tet i, at det er inden­for det kre­a­ti­ve felt min pas­sion er. 

Jeg elsker at udfor­ske Ado­be pro­gram­mer­ne og er vild med alle mulig­he­der­ne de for­skel­li­ge pro­gram­mer og fag byder på. Jeg kan godt lide den udfor­dring der er i, at kom­bi­ne­re det gra­fi­ske og æste­ti­ske, for bedst muligt at få et bud­skab til mål­grup­pen, og synes at pro­ces­sen fra ide til fær­digt pro­dukt er super spændende.

Jeg er egent­lig uddan­net mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom, et stu­die jeg var rig­tig glad for, men hvor jeg dog sav­ne­de den mere kre­a­ti­ve del af arbej­det. I den for­bin­del­se opda­ge­de jeg uddan­nel­sen til medi­e­gra­fi­ker, star­te­de på grund­for­lø­bet i janu­ar 2018 og var med det sam­me sik­ker på, at jeg hav­de fun­det min ret­te hylde.

Jeg bor i øvrigt i udkan­ten af Århus. I min fri­tid elsker jeg at bru­ge tid med ven­ner og fami­lie, ger­ne i kom­bi­na­tion med noget aktivt som f.eks. en tur i kano/kajak, moun­tain­bi­ke, et slag bad­min­ton, van­dre­tur eller ski/skøjter om vinteren.

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aarhus

Alder: 45 år

“Det er dej­ligt at gå på arbej­de med moti­ve­re­de og enga­ge­re­de skp’er”

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i den gra­fi­ske bran­che i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med art direction, gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er min fine­ste opga­ve at styr­ke den enkel­te SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer og ska­be et arbejds­mil­jø, hvor Skp’er­ne tri­ves med at gå på arbejde.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i den gra­fi­ske bran­che. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolthed.