TEAM

Medi­e­gra­fi­ker tea­met består af enga­ge­re­de og kre­a­ti­ve sko­le­prak­ti­kan­ter, som er er klar til at ind­gå i en uddan­nel­ses­af­ta­le med din virk­som­hed. Neden­stå­en­de kan du klik­ke på en pro­fil og læse kort om, hvem de er.

SKOLEPRAKTIKANTER

Bosat: Aar­hus C

Alder: 26 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: GF2/H4

”VIDEBEGÆRLIG OG LÆRENEM SJÆL MED EN UMÆTTELLIG SKABERTRANG”

Følel­sen af at lave noget som ska­ber vær­di, er en af driv­kræf­ter­ne hos mig. Mit fokus lig­ger, hvor jeg kan lære nyt og bli­ve bed­re. Der­for er jeg i gang med at uddan­ne mig til mediegrafiker.

 

Jeg har siden barns­ben teg­net og fun­det glæ­den i det kre­a­ti­ve. De områ­der, som jeg ind­til vide­re bevæ­ger mig i, stræk­ker sig fra gra­fisk design til film og musik.

 

Jeg er en vide­be­gær­lig og lære­nem sjæl med en umæt­te­lig ska­ber­trang. Der hvor jeg kan for­dy­be mig og ska­be noget impo­ne­ren­de, unikt og funk­tions­dyg­tigt, er der hvor jeg har det allerbedst.

 

Brand design, Motion Grap­hi­cs, 3D ani­ma­tion, web­de­sign, digi­tal illu­stra­tion, bil­led­kunst, SoMe, lyd­de­sign, musikpro­duk­tion, rap-sangskriv­ning, foto­gra­fi og bil­led­re­di­ge­ring, musik­vi­deo og videoredigering

Bosat: Ris­skov 

Alder: 24 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2024

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Et pro­dukt som glæ­der kun­den, er alfa og ome­ga. Der­for er det vig­tig­ste for mig at sæt­te mig ind i det emne og bud­skab, der skal formidles.”

Jeg er 24 år og i fuld gang med min uddan­nel­se som medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech. Jeg er fær­dig i 2024, og ser frem til arbej­det med at bli­ve knivskarp i detalj­en og få den pro­duk­tions­for­stå­el­se der er brug for, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet.

 

Min inter­es­se for design star­te­de i tee­na­ge­å­re­ne. Under et højsko­le­op­hold med fokus på gra­fisk design, blev jeg klar over, at design skul­le være mit frem­ti­di­ge arbejdsfelt.

 

På min tid­li­ge­re uddan­nel­se, Inter­ak­tions­de­sign, lær­te jeg om inter­ak­tio­ner mel­lem bru­ge­re og syste­mer. Det har givet mig et bredt kend­skab til design­for­stå­el­se, pro­ty­per, bru­ger­un­der­sø­gel­se, data­struk­tur og programmering.

 

Pro­blem­løs­ning og det prak­ti­ske hånd­værk er mine styr­ker. Et pro­dukt som glæ­der kun­den, er alfa og ome­ga. Der­for er det vig­tig­ste for mig at sæt­te mig ind i det emne og bud­skab, der skal for­mid­les. Per­spek­ti­ve­ring er en væsent­lig del af design­pro­duk­tion, det hæn­ger godt sam­men med min evne for at lyt­te og for­stå andres ide­er og hold­nin­ger. Når jeg skal udfø­re mit hånd­værk, er jeg ikke fær­dig, før kun­den er tilfreds.

Profilbillede Julie

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til dét man vil.”

Jeg hed­der Julie Smed og jeg er ble­vet fær­dig med H1 på Medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen. Jeg er fær­di­g­ud­dan­net i 2021. For mig er det vig­tigt at lære og bli­ve god til det, man vil. Jeg for­sø­ger altid, at resul­ta­tet bli­ver til­freds­stil­len­de. Hvis der er noget, jeg ikke er til­freds med, for­bed­rer jeg det. 

 

Lige såvel som jeg selv ger­ne vil lære at gøre det så godt så muligt, er jeg altid klar på at hjæl­pe andre, så de også kan gøre det godt. Mine fri­tids­in­ter­es­ser er blandt andet histo­rie og geo­gra­fi. Jeg er fasci­ne­ret af livet i gam­le dage og vin­ta­ge sti­len. Des­u­den elsker jeg at bage og lave mad, og så har jeg en for­kær­lig­hed for dyr.

Profilbillede Iwona

Bosat: Randers

Alder: 22 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2021

Sko­le­for­løb: H2/H4

“Forel­sket i Medi­e­gra­fi­ker verdenen.”

Jeg kan godt lide detal­jer, da det ofte er de små ting, der gør den sto­re for­skel. Det jeg synes, er fedt ved den gra­fi­ske ver­den er, at man for det meste, er med hele vej­en fra idé til fær­dig produkt. 

 

Jeg synes det er rig­tig spæn­den­de at arbej­de i Ado­be pro­gram­mer­ne InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop, og jeg glæ­der mig meget til, at lære meget mere inden­for den gra­fi­ske ver­den. Jeg har der­for valgt medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­se, da jeg godt kan lide at være kre­a­tiv og arbej­de med gra­fi­ske ting

Profilbillede Christina

Bosat: Viborg

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Som en nys­ger­rig per­son er jeg glad for at lære nye ting og dyg­tig­gø­re mig”

Et halvt års teg­ne­kur­sus på The Drawing Aca­de­my i 2019 før­te mig mod medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen, og i juni 2020 blev jeg fær­dig på GF2 som medi­e­gra­fi­ke­re­lev på Aar­hus Tech.

Det er fedt at arbej­de med motion grap­hi­cs i After Effects, samt vide­ore­di­ge­ring i Pre­mi­e­re Pro. Annon­cer og artik­ler kan jeg sæt­te op i Inde­sign, og jeg teg­ner digi­talt på min tab­let. Pho­tos­hop bru­ger jeg til bil­led­re­di­ge­ring og frit­læg­nin­ger, og i Illu­stra­tor kan jeg lave vek­tor­gra­fik og bru­ge pat­h­fin­der. Min port­fo­lio har jeg sat op i Word­Press, og jeg kan lave pro­to­ty­per af hjem­mesi­der i XD.

Som en nys­ger­rig per­son kan jeg godt lide at arbej­de i de for­skel­li­ge pro­gram­mer og kun­ne lidt af det hele. Jeg under­sø­ger kun­de­grup­per, og jeg fin­der tuto­ri­als for at lære, hvor­dan jeg udfø­rer mine ide­er, hvis jeg ikke har lært det endnu.

I et pro­jekt kan jeg både arbej­de ale­ne og i grup­per. Hos Inhou­se Grap­hic får vi ansvar for kun­de­op­ga­ver­ne, hvad enten de kan løses af én per­son, eller der skal løf­tes i flok. Den­ne form for ansvar, fag­lig spar­ring og sam­men­hold er dét, der moti­ve­rer mig.

Profilbillede Kathrine

Bosat: Aarhus 

Alder: 46 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg har sta­dig vok­se­værk i en alder af 46 år” 

Min nys­ger­rig­hed og sto­re lyst til at lære og kom­mu­ni­ke­re, har bragt mig vidt omkring. Det bety­der også, at jeg har stor erfa­ring og har arbej­det inden­for for­skel­li­ge områ­der, så som psy­ko­lo­gi, film, tv, kunst og teater.

At arbej­de som medi­e­gra­fi­ker, ser jeg som en god for­læn­gel­se og over­byg­ning på det, jeg ellers har med mig i ryg­sæk­ken. Min plan er at være på arbejds­mar­ked MANGE år end­nu og dét at dyg­tig­gø­re mig inden­for faget, åbner for rig­tig man­ge nye mulig­he­der. Mit frem­ti­di­ge job skal give mening. Der­for kaste­de jeg mig over mediegrafik.

Vok­se­værk har det med at gøre ondt. Det er en af bivirk­nin­ger­ne ved at udvik­le sig. Jeg har skul­le lære Pho­tos­hop, Illu­stra­tor og InDe­sign helt fra bun­den og det har ikke været lige smer­te­frit hver gang. Hel­dig­vis glæ­der jeg mig til at bli­ve en stor nørd i pro­gram­mer­ne og kaste mig ud i nye. Især After Effects og Pre­mi­e­re Pro.

Bosat: Søften

Alder: 34 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

„Moden og top­mo­ti­ve­ret til at bli­ve mediegrafiker“

Jeg er en 34 årig ung kvin­de, der bor i Søf­ten sam­men med min mand og to små piger.
2020 blev året, der ændre­de mit liv. Jeg valg­te at star­te for­fra og jag­te drøm­men om at arbej­de med noget kre­a­tivt. Val­get blev Medi­e­gra­fi­ker­ud­dan­nel­sen og jeg har ikke fortr­udt mit valg.

 

Jeg har nydt min tid­li­ge­re uddan­nel­se inden­for Kunst­hi­sto­rie, men har fun­det ud af at jeg tri­ves aller­bedst i noget mere tek­nisk og kre­a­tivt. Jeg kan godt lide tan­ken om at ska­be noget gra­fisk fra bun­den, og være med hele vej­en fra idé til slutprodukt.

 

Jeg er en god team­play­er. Jeg synes, at en aner­ken­den­de og invol­ve­ren­de til­gang til en opga­ve i kom­bi­na­tion med gode instruk­ser og en tæt dia­log kan sik­re, at vi lyk­kes sam­men. Min uddan­nel­ses­mæs­si­ge bag­grund gør også, at jeg både er stærk ift. det sprog­li­ge, det struk­tu­rel­le samt hånd­te­rin­gen af eks. deadlines.

 

Arbej­det med kre­a­ti­ve pro­ces­ser og sty­ring pas­ser godt på mig, da jeg er meget hands-on og kan lide den prak­ti­ske til­gang til opga­ver­ne. For­u­den et godt humør, har jeg en god men­ne­ske­for­stå­el­se, flair for IT og er tek­nisk lære­nem. Jeg glæ­der mig til at bli­ve udfordret!

 

Profilbillede Joey

Bosat: Aalborg

Alder: 31 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg drøm­mer om at bli­ve selv­stæn­dig en dag.”

Jeg er en ung mand på 31, der er posi­tiv og hjælp­som. Jeg er altid nys­ger­rig efter ny viden inden for det gra­fi­ske og er opmærk­som på min egen udvik­ling og arbej­der med den altid. Mine meget flyv­ske tan­ker hjæl­per mig med at være kreativ.

 

Mine stær­ke sider lig­ger i idé­ska­bel­sen, visu­a­li­se­rin­gen og udfø­rel­sen af det evt. fysi­ske pro­dukt. Jeg har ofte kom­bi­ne­ret mine fær­dig­he­der i Inde­sign, Illu­stra­tor og pho­tos­hop til at sæt­te et bety­de­ligt præg på noget fysisk. Jeg drøm­mer om at bli­ve selv­stæn­dig en dag.

 

I min fol­ke­sko­le var mine bøger fyldt med teg­nin­ger, og jeg begynd­te at teg­ne på min tab­let for 6 år siden, og siden er det ble­vet mere klart og sik­kert, at jeg er gået den rig­ti­ge vej.

Profilbillede Alex

Bosat: Aarhus

Alder: 25 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg er en posi­tiv per­son som elsker at være kre­a­tiv og har været det hele mit liv. Jeg elsker nye udfor­drin­ger og går altid all-in.”

Jeg er 25 år gam­mel, og læser til Medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech hvor jeg fær­dig­gjor­de GF2 d. 20 juni 2020. Jeg er en posi­tiv og kun­de­be­vidst per­son, som altid er klar på at hjæl­pe andre.

 

Jeg har udtrykt mig kre­a­tivt hele mit liv, hvor jeg både har spil­let musik og teg­net. Jeg begynd­te at inter­es­se­re mig for diver­se bil­le­de redi­ge­rings­pro­gram­mer i en tid­lig alder og brug­te utal­li­ge timer i Paint og Gimp. Bil­led­re­di­ge­ring er en af mine sto­re hob­by­er, og jeg bru­ger meget af min fri­tid på at vir­ke­lig­gø­re de idéer.

 

Jeg har taget en HHX, hvor jeg har haft afsæt­ning, mar­kedskom­mu­ni­ka­tion og design, som har givet mig en mas­se viden om, hvor­dan man kom­mer ud på mar­ke­det og ram­mer ens målgruppe. 

Profilbillede Simone

Bosat: Aarhus

Alder: 28 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

”BE BRAVE ENOUGH TO SUCK AT SOMETHING NEW.”

Det må være den bed­ste måde at beskri­ve mit sene­ste år; for med en uddan­nel­se som Ser­vi­ceø­ko­nom og man­ge års erfa­ring inden­for bran­chen, var jeg sik­ker på, at jeg hav­de fun­det den ret­te kar­ri­e­re­vej. Jeg begynd­te dog at føle en til­ta­gen­de hvil­e­løs­hed, og jeg vid­ste, at jeg var nødt til at fore­ta­ge en ændring. Så det gjor­de jeg! 

Jeg har for nyligt afslut­tet GF2 som Medi­e­gra­fi­ker på Aar­hus Tech, og star­te­de hos IHG d. 3. august 2020. Her har jeg stif­tet bekendt­skab med Pho­tos­hop, Illu­stra­tor, InDe­sign, XD, Pre­mi­e­re Pro og After Effects, samt HTML og CSS. Af før­nævn­te har jeg en for­kær­lig­hed for Illu­stra­tor og After Effects, men jeg moti­ve­res af udfor­drin­ger og det krib­ler i fin­gre­ne for at lære nyt.

Jeg er en ansvars­be­vidst og struk­tu­re­ret per­son, og af mine kol­le­ga­er får jeg ros for min evne til at beva­re roen og over­blik­ket i hek­ti­ske situ­a­tio­ner. Det er vig­tigt for mig, at alle har det godt med hin­an­den, og jeg ser mig selv som en omgæn­ge­lig og hjælp­som kol­le­ga, der besid­der evnen til at arbej­de selv­stæn­digt og i teams.

Der­u­d­over har jeg fra mine for­hen­væ­ren­de stil­lin­ger erfa­ring med bl.a. kun­de­ser­vi­ce og adfærd, præ­sen­ta­tion, salg og ledelse.

Tag dig god tid, tjek min port­fo­lio, og når du er klar, så send mig en besked. Jeg kun­ne være den elev i net­op mangler.

Profilbillede Signe

Bosat: Brabrand

Alder: 18 år

Fær­di­g­ud­dan­net: 2023

Sko­le­for­løb: GF2/H4

“Jeg er en ung lære­nem pige med en bræn­den­de pas­sion for det visuelle.”

Mit navn er Sig­ne Kal­l­may­er, jeg er 18 år og bor i Bra­brand. Den 3. august 2020 star­te­de jeg i sko­le­prak­tik­ken hos Inhou­se Graphic.

 

Per­son­lig­heds­mæs­sigt er jeg en glad og plig­top­fyl­den­de per­son, med en mas­se på hjer­tet. Mine stær­ke­ste sider er uden tvivl logo design såvel som illu­stra­tio­ner, men jeg har også meget inter­es­se i at fin­de kre­a­ti­ve og iøj­ne­fal­den­de lay­outs og tek­stop­stil­lin­ger. Jeg tæn­ker tit over, hvor­dan jeg kan for­bed­re mig inden­for mit fag, og går ofte et skidt læn­ge­re for at bli­ve til­freds med mine resultater.

 

I min fri­tid elsker jeg at teg­ne, male og illu­stre­re. Det­te er noget jeg gør, for­di jeg sim­pelt­hen ikke kan lade være. Jeg er vok­set op med kun­sten ved min side i form af fle­re fami­lie­med­lem­mer, så det er noget jeg altid har kun­ne fal­de til­ba­ge på.

SKOLEPRAKTIKKENS LEDELSE
Profilbillede Phillip

Dag­lig leder i IHG

Bosat: Aarhus

Alder: 42 år

“Det er dej­ligt at gå på arbej­de med moti­ve­re­de og enga­ge­re­de skp’er”

Jeg er den dag­li­ge leder for SKP-med­ar­bej­de­re i Inhou­se Grap­hic. Jeg har arbej­det i rek­la­me­bran­chen i man­ge år, hvor jeg bl.a. har beskæf­ti­get mig med art direction, gra­fisk design, web­de­sign og motion grap­hi­cs. I Inhou­se Grap­hic er jeg med til at styr­ke den enkelt SKP-med­ar­bej­ders fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer samt ska­be et arbejds­mil­jø, hvor skp’er­ne tri­ves at gå på arbejde.

 

Mit mål er at gøre SKP’er­ne kampklar til at få en kar­ri­e­re i rek­la­me­ver­den. Her kan de vide­re­ud­vik­le sig selv til en stær­ke­re medi­e­gra­fi­ker med høj fag­lig stolthed.