IDA Mad­bog

BAG PROJEKTET

Kun­de: Idræts­højsko­len IDA
Hvor­når: Okto­ber 2017

PROJEKT INTRODUKTION

Idræts­højsko­len IDA vil­le ger­ne have en bog­op­sæt­ning på 100 sider. Bil­le­der og tek­ster vil­l­le bli­ve leve­ret af kun­den. Bogen inde­hol­der opskrif­ter på mel­lem­må­l­ti­der, sna­cks og mad­pak­ker. Mål­grup­pen på bogen er børnefamilier.

Sti­len i koge­bo­gen skul­le være enkel og nor­disk med brug af pastelfarver/lyse far­ver, lyst ser­vi­ce, træ, stentøj mm. Sti­len og opsæt­nin­gen af sider­ne vil være ens­ar­tet gen­nem hele koge­bo­gen. Der blev pro­du­ce­ret nog­le siders tekst med fak­ta om mad og ernæ­ring, som pla­ce­res løben­de gen­nem bogen – som ind­led­ning til hvert “kapi­tel”.


Project Date

Start Date: 2020-03-04

End Date: 2020-03-04