skolepraktik for mediegrafiker uddannelse

IHG's personalehåndbog

Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti, der under visse retningslinjer kan tilbydes elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig. Man kan også optages i SKP, hvis man uberettiget mister sin læreplads ved f.eks. virksomhedens konkurs eller lignende.

At være elev i skolepraktik erstatter det at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Der er i SKP ikke tale om ansættelsesforhold – men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden.

Det er vigtigt, at du holder for øje, at du i hele forløbet, både mens du deltager i SKP, og når du er udstationeret hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA–kravene, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på www.praktikpladsen.dk

De fastsatte regler skal overholdes. Såfremt du ikke overholder dem, kan (vil) det betyde, at du mister retten til at være i SKP, og vi udmelder dig.

HVAD BETYDER EMMA?

EMMA er en forkortelse, som står for Egnet, faglig Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende. Det er disse krav, du som elev skal opfylde ved optagelse til skolepraktik, og du skal leve op til dem, så længe du er i skolepraktik.

Du skal såvel ved optagelsen, som under hele skolepraktikforløbet opfylde egnetheds­betingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier.

EGNETHED


Egnethed måles ved, om du er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, samt om du efter gennemført ud­­dannelse vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, her­­under din evne til fx at overholde mødetider, aftaler, deadlines, kan tage imod instruktioner og følge dem mv.

MOBIL TRANSPORT


Du skal tage imod en praktikplads et hvilket som helst sted i landet. Du kan søge mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Elev­­refusion på www.aer.dk.

MOBIL FAGLIGT


Du skal være fleksibel i din uddannelsesvalg, da du skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Skolen skal vejlede om, hvilke uddannelser grundforløbet i øvrigt giver adgang til.

AKTIV SØGENDE


Om du konstant er aktivt praktikpladssøgende, herunder om du har dine uddannelsesønsker og dit CV på praktikpladsen.dk. Du skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv (synlig) på praktikpladsen.dk. Din profil på praktikpladsen.dk skal opdateres hver tredje måned.

Krav til antal ansøgninger i IHG

 1. Alle i IHG skal søge de opslåede elevpladser om måneden, dvs. dem fra praktikpladsen.dk og dem I får fra Mia! 
 2. Alle i IHG skal søge 2 uopfordrede elevpladser om måneden.
 3. Hovedforløb / VFP / Delaftale:

  – Alle skal søge de opslåede elevpladser! 

  – Alle er fritaget for at søge de 2 uopfordrede elevpladser – grundet portfolio-arbejde inden hovedforløb start samt tilrettelser fra feedback efter hovedforløb slut.


  Helt konkret betyder det, at den måned, hvor du starter (eks. 24. juni) og slutter (eks. 5. juli) dit hovedforløb er du fritaget for at søge de 2 uopfordrede elevpladser. Dvs. du skal ikke søge de 2 uopfordrede i juni og ej i juli måned.

Virksomhedskonsulenten opretter en opgave i Its-learning hver måned til de 2 uopfordrede ansøgninger. De opslåede elevpladser bliver også oprettet som opgaver i Its-learning. Vær OBS på deadline. Alle Skp’er i IHG skal derfor uploade sine ansøgninger i Its-learning som dokumentation og ikke længere i Elevplan.

Hjælp til jobsøgning: https://www.gtilp.dk/

Hvad skal jeg huske, når jeg skal til en jobsamtale?
Når du skal til jobsamtale skal du medbringe jobsamtale-blanketten med dig. Efter dit jobsamtale, beder du virksomheden om at sætte et stempel på blanketten. Når du kommer tilbage fra jobsamtalen afleverer du jobsamtale-blanketten til din instruktør.

Jobsamtale-blanketten med instruktørens underskrift kan bruges som kvittering for at få befordringsgodtgørelsen ifm. din jobsamtale. Dvs. for at få kørselpenge retur, skal du udfylde befordringgodtgørelse-blanketten og vedhæfte kvitteringerne og jobsamtale-blanketten med instruktørens underskrift  i en mail til Birgitte Mastai fra Praktikservice. 

BRUD PÅ EMMA


Hvis du ikke overholder/opretholder EMMA Kriterierne, kan skolen i sidste ende beslutte at udmelde dig af skolepraktikordningen. Hvis du ikke opfylder alle fire EMMA-krav, kan du derfor ikke blive op­­­­taget eller fortsætte i skolepraktikken. Der gives en mundtlig og skriftlig advarsel, begge med en handlingsplan tilknyttet, inden vi udmelder dig af skolepraktikordningen.

Hvis du ønsker at stoppe som skolepraktikelev, skal du så hurtigst muligt kontakte din instruktør eller Praktikservice, og du opfordres til i den forbindelse at kontakte en uddannelsesvejleder, inden du stopper. Du skal være klar over, at når du først er trådt ud af skolepraktikordningen, har du ingen fortrydelsesret.

Som udgangspunkt er det dit eget ansvar at skaffe en praktikplads, og du skal tage passende initiativer i forbindelse med din jobsøgning.

 

Vores SKP hedder Inhouse Graphic (IHG). Som ny skp-medarbejder har du sikkert mange spørgsmål, når du starter i IHG, derfor får du her en introduktion til, hvordan IHG er organiseret, samt hvilke regelsæt, der er forbundet med gå i skolepraktik. IHG på Aarhus Tech er din praktikplads, der tilnærmelsesvis fungerer som en grafiske virksomhed. Som skp-medarbejder i IHG er du ansat af Aarhus Tech og får udbetalt månedligt en skolepraktikydelse.

Vores overordnet mål i Inhouse Graphic er, at vi ønsker at øge kvalitetet i skolepraktikken samt gøre den så attraktiv som muligt over virksomheder og andre interessenter. Dette gør vi ved at højne din faglighed og personlige professionalisme samt øge synlighed i IHG via vores opgaveløsninger, SoMe eller andre tiltag.

At være medarbejder i IHG er et selvvalg, og du kan når som helst udmelde dig af skolepraktikordningen. Skolepraktikken er omfattet af nogle særlige regler. Læs mere på: www.uvm.dk.

Phillip Nguyen og Iben Rikke Carøe Solgaard er dine ledere i IHG. Dine ledere foretager løbende en vurdering af dig ud fra EMMA-kriterierne, som danner grundlaget for din egnethed i skolepraktikken.

Målet med skolepraktikken er også at føre dig godt igennem din praktikuddannelse. Du skal i skolepraktikken udvikle dig fagligt og personligt, være aktiv i jobsøgningen og komme til så mange jobsamtaler som muligt. Du skal vise, at du kan begå dig på en arbejdsplads med 37 timers arbejde om ugen. På den måde skaber du større mulighed for at få en uddannelsesaftale i en ordinær virksomhed.

Du skal være mødestabil og klar til at arbejde med alle slags opgaver både inden for online og offline medier.

Du må ikke møde påvirket, og alle former for alkohol/euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt.

Hærværk vil også medføre bortvisning og udmeldelse af SKP. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig.

Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning, udmeldelse af SKP, og det vil blive politianmeldt.

I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra dine formænd, på samme måde som i en almindelig virksomhed.

Hvis du ikke overholder ovenstående ordensregler, indkaldes du til en samtale, der vil afklare om du kan fortsætte i SKP.

Alle medarbejdere i IHG arbejder som et team. Teamet bestræber sig på at opnå de nødvendige faglige og personlige kompetencer, både individuelt og i fællesskab. Derudover udføres kundeopgaver, der lever op til IHGs kvalitetskrav.

Ved behov holder vi morgenmøder, hvor den enkelte medarbejders status i forhold til arbejdsopgaverne, bliver taget op i fællesskab. Et morgenmøde kan også bruges til fællesbeskeder, aftaler og informationsdelinger. Hvis du selv har et punkt, kan dette også drøftes her.

HVAD FORVENTER VI AF DIG SOM SKP-MEDARBEJDER?

Kort kan det udtrykkes ved motivation, engagement og præcision. Du skal udvise lyst og vilje til de opgaver, du får på jobbet samt kunne møde til tiden. Som skp-medarbejder forventer vi, at du er pligtopfyldende.

Hvis du lever op til de krav, vil du opleve, at faget og dine kollegaer giver plads til dig som menneske og kollega, med de forskelligheder, som vi alle indeholder.

Vi forventer følgende af dig:

 • Du skal dagligt administrere de faste gøremål i IHG, f.eks. at registrere praktikaktiviteter, registrering af fravær i Elevplan, registrering af ansøgninger i Elevplan mv.
 • Du skal indgå positivt i teamets arbejde og udvikling samt være ansvarsfuld.
 • Du skal vise stabilitet og punktlighed
 • Du kan overholde aftaler og deadlines
 • Du har ansvar for egen uddannelsesplan. Det er et krav, at du SKAL kende dine praktikmål
 • Du skal søge min. 4 elevstillinger månedligt
 • Du skal udføre ordrer til kundens tilfredshed og har en professionel tilgang til kundekontakt
 • Du skal kunne håndtere flere opgaver
 • Du skal overholde EMMA-kriterierne
 • Du skal forstå IHG’s projekthåndtering
 • Du skal følge instruktioner fra din instruktør
 • Du skal holde orden i IHG, derfor ryd op efter dig! Hold øje med skiltet “Gulvvask”. Stolene i IHG skal derfor trækkes ud på gangen.
 • Hver fredag skal du rydde op ved dit bord, så rengøringsdamen kan få dit bord rengjort.

SELVSTUDIUM

Hvis der ikke er kundeordrer, skal du arbejde med selvstudium. Det er bla. her du skal vise initiativ ved at komme med forslag til, hvordan du yderligere kan optimere dig selv i fht. dine praktikmål. Kom med forslag til opgaver, du ønsker at fordybe dig i til dine instruktører.

Dine instruktører vil være behjælpelige med at finde øvelsesopgaver til dig. Selvstudium kan også fungere som at arbejde med fx din private hjemmeside, jobportfolie eller din ansøgning og CV.

HVAD FORVENTER VI AF KOORDINATOR?

Der udpeges en koordinator blandt medarbejderne i IHG. Koordinatoren står for det administrative opgaver i IHG. Rollen skiftes mellem medarbejderne, så alle får mulighed for at lære at have overblik.

 • Koordinator har ansvaret for at checke vores Gmail indbakke dagligt. Informere kollegaerne, hvis der skulle være informationer, der vedrører alle.
 • Koordinator skal ordne praktiske sager såsom opdatering af ordreoversigt, fakturering og registrering af lånte objekter mv.
 • Koordinator sørger for at kontaktlisten er opdateret på vores Gmail konto – for det meste i forbindelse med nye SKP’er og nye kunder.
 • Koordinator skal sørge for at viderebringe beskeder, hvis instruktøren ikke er tilstede.

Når du melder dig syg, er det vigtigt, at du reg­istre­rer dig fraværende via Elevplan ­inden kl. 8:00. Du kan kun sygemelde dig for én dag ad gangen. Ved flere dages sygdom sendes en mail til instruktøren dagligt, samt registrerer dit sygefravær I Elevplan.

Forsinkelse om morgen

Hænder det, at du kommer for sent om morgen, skal du registrere/planlægge at overarbejde i dit flexskema. Det er et krav, at du notere din forsinkelse, når du møder ind i IHG. SMS til Iben eller Phillip og fortælle, at du er blevet forsinket.

Fraværsprocedure

Vær opmærksom på dit samlede fravær ikke må stige mere end 60 timer pr. år. under hele din praktikuddannelse.

Løntræk

Alt fravær som ikke er meldt Aarhus Tech rettidigt, resulterer i et løntræk og en advarsel. Vi registrerer dit fravær som “ikke godkendt fravær”. Dvs. hvis du glemmer at registrere dit fravær i Elevplan, får du automatisk et løntræk og en mundtlig advarsel, som du skal acceptere i Elevplan under “Aftaler”. Ved gentagelse kontakter vi praktikservice, så der kan fremsendes en skriftlig advarsel. 3. gang udmeldes du af skolepraktik.

Det kan forlanges ved sygefravær på 3 dage eller mere, at du fremskaffer en læge­erklæring, som skolen betaler. Husk at opgive skolens EAN-nummer (5798000554221) til din læge. Længerevarende sygdom kan betyde, at din uddannelsestid bliver forlænget.

Barnets første sygedag

Hvis du har hjemmeboende mindreårige børn, kan du som alle andre holde barnets første sygedag. Proceduren er den samme som ved fravær. Glemmer du at meddele fravær via Elevplan, registreres fraværet som ulovligt fravær.

Godkendt fravær og lægebesøg

Der kan som hovedregel kun aftales godkendt fravær uden overarbejde ved begivenheder i den nærmeste familie, lægens henvisning til speciallæge og til teoriprøve og køreprøve der skal aflægges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt

Hvis du, trods ovenstående hovedregel, vælger fx et lægebesøg i arbejdstiden, kan din instruktør forlange, at de tabte arbejdstimer skal erlægges på et andet tidspunkt. Dette sker efter aftale med instruktøren.

OBS!

Husk, at lægetid skal for så vidt muligt ligge uden for arbejdstiden. Er dette ikke muligt, er det vigtigt at spørge din instruktør, om det er i orden, at du kan bestille tid hos lægen i arbejdstiden.

I løbet af dine praktikuddannelse både i Skolepraktikken og i virksomheden, skal du igennem disse praktikmål. Praktikmålene understøtte de kompetencemål, der er knyttet til din mediegrafiker uddannelse.

Grafisk design, typografi og grafik og billedbehandling

 • Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale produkter og produktioner
 • Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi og med grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner
 • Eleven kan arbejde med kommunikation og konceptudvikling

Grafisk produktionsforståelse

 • Eleven kan tilrettelægge, udføre og kontrollere trykte og digitale produkter og produktioner på baggrund af viden om grafisk produktion
 • Eleven kan udføre opgaver i forhold til kommunikationsteknologi, datahåndtering og dokumentformater
 • Eleven kan varetage et grafisk produktionsworkflow og rådgive om et rationelt produktionsforløb
 • Eleven kan løse og dokumentere faglige problemstillinger
 • Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed

Samarbejde og kommunikation

 • Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger
 • Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion

UDLÅN OG AFTALER

Mens du er i skolepraktik, kan du blive udlånt eller ansat hos en arbejdsgiver i kortere eller længere perioder. Der kan være tale om en delaftale, hvor din elevløn i perioden betales af virksomheden efter gældende regler. Der kan også være tale om en VFP (virksomhedsforlagt praktikuddannelse), hvor der indgås en aftale mellem skolen og virksomheden.
I et VFP forløb fortsætter du med at modtage praktikydelse. Du opfylder ikke EMMA-kriterierne, hvis du fravælger at tage imod et VFP forløb eller andre uddannelsesaftaler.

Både når du er i praktik på skolen, og når du er i VFP eller delaftale bliver din indsats – og det udbytte du får af dine praktikophold –  løbende evalueret.

VFP (TILKNYTTET SKP)

Et VFP forløb kan kun vare i 2 uger for en mediegrafiker-skp i samme virksomhed. Der må højst lave 3 VFP-aftaler i alt af elevens samlede praktikundervisning.

Virksomheden skal kontakte instruktøren, Phillip Nguyen eller Iben Rikke Carøe Solgaard, hvis der ønskes et VFP forløb med en SKP-medarbejder i Inhouse Graphic.

Når en skp-elev er i et VFP forløb, skal eleven primært beskæftiges med arbejdsopgaver, der er relevante for den pågældende uddannelse, men eleven må ikke indgå direkte i virksomhedens produktion.
Det betyder i fast praksis, at eleven skal være overtallig – men kan på vegne af en medarbejder udføre et stykke arbejde i virksomheden, som medarbejderen instruerer, overvåger og kvalitetssikrer.

Aftalen kan altid omdannes til en ordinær aftale gæl­­-
dende for resten af uddannelsen.

VFU omdøbes pr. 01/01-18 til VFP (virksomhedsforlagt praktikundervisning). 

Hvad skal jeg huske, når jeg er i en VFP aftale?
Når du som skp-elev er i en delaftale, skal du stadig overholde EMMA-kriterierne. Dette betyder, at du fortsat skal opfylde de faste gøremål ude i virksomheden:

 1. Udfylde praktikaktiviteter i G-drev.
 2. Registere dit fravær i Elevplan samt meddele dit fravær til din praktikansvarlige i virksomheden.
 3. Notere dit samlet fravær hver måned i praktikaktivitetsdokumentet.
 4. Alle skp-elever skal søge alle opslåede jobopslag fra Mia + skrive 2 uopfordrede ansøgninger pr. måned. Når en skp-elev er på skole, VFP eller delaftale, er han/hun fritaget for at skrive de 2 uopfordrede, men stadig søge alle Mias jobopslag.
 5. Tage til jobsamtale, hvis du bliver indkaldt. Husk at meddele din instruktør og virksomheden om det.
 

DELAFTALE (TILKNYTTET SKP)

Ved en delaftale overtager virksomheden eleven i en kortere eller længere periode. Delaftaler må ikke indeholde et skoleophold.

Delaftaler kan kun indgåes og gennemføres 1 gang for den enkelte elev i samme virksomhed.

Virksomheden betaler elevlønnen, idet eleven er ansat af virksomheden i den aftalte periode. En SKP-elev i en delaftale er stadig tilknyttet skolepraktikken, Inhouse Graphic, og har mulighed for at vende tilbage til skolepraktikken uden en EMMA vurdering.

Hvad skal jeg huske, når jeg er i en delaftale?
Når du som skp-elev er i en delaftale, skal du stadig overholde EMMA-kriterierne. Dette betyder, at du fortsat skal opfylde de faste gøremål ude i virksomheden:

 1. Udfylde praktikaktiviteter i G-drev.
 2. Registere dit fravær i Elevplan samt meddele dit fravær til din praktikansvarlige i virksomheden.
 3. Notere dit samlet fravær hver måned i praktikaktivitetsdokumentet.
 4. Alle skp-elever skal søge alle opslåede jobopslag fra Mia + skrive 2 uopfordrede ansøgninger pr. måned. Når en skp-elev er på skole, VFP eller delaftale, er han/hun fritaget for at skrive de 2 uopfordrede, men stadig søge alle Mias jobopslag.
 5. Tage til jobsamtale, hvis du bliver indkaldt. Husk at meddele din instruktør og virksomheden om det.
 

KORT UDDANNELSESAFTALE (UDMELDT AF SKP)

Med en kort uddannelsesaftale betaler virksomheden elevlønnen, idet eleven er ansat af virksomheden i den aftalte periode. Aftalen skal som minimum indgås for én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan forlænges eller ændres til en almindelig aftale, som gælder for resten af uddannelsen. Eleven er ikke tilknyttet skolepraktikken ved en kort uddannelsesaftale, dog kan eleven søge om at blive genoptaget i skolepraktikken efter aftalens ophør.

Max 2 kortuddannelsesaftaler med samme elev.

RESTLÆRE (UDMELDT AF SKP)

Kontrakt for resten af elevtiden med løn fra virksomheden. En skolepraktikmedarbejder i Inhouse Graphic skal i så fald udmeldes fra skolepraktikken.

I Inhouse Graphic er vi opdelt i 4 grupper, som har hver deres ansvar for et socialt medie. Nedenunder kan du læse om, hvad de enkelte grupper foretager sig.

FACEBOOK GRUPPEN

IHG’s facebook har til formål at give indblik i vores dagligdag og promovere hver enkelt medarbejder. Hver uge planlægger Facebook-gruppen ugens uploads og opdaterer covers.

INSTAGRAM GRUPPEN

IHG’s Instagram har til formål at inspirere og fremvise de projekter, vi er mest stolte af.
Hver uge skiftes gruppens medlemmer til at have ansvaret for uploads.

LINKEDIN GRUPPEN

Linkedins formål er at skaffe forbindelse til diverse virksomheder, ved at skabe fokus på IHG’s medarbejdere og det grafiske fag.
Hver uge skiftes gruppens medlemmer til at have ansvaret for uploads.

WEB GRUPPEN

Færdige projekter skal ajourføres med hjemmesiden for at kunder og andre interesserede kan følge med i vores arbejde. Det hænder, at en medarbejder bliver headhuntet via IHG’s hjemmeside. Det er derfor i din egen interesse at overholde dette.

Fraværsregistrering

I tilfælde af at du får “ikke-godkendt fravær”, betyder det et løntræk og en mundtlig advarsel – altså samme procedure som, når du er i skolepraktikken.

Udprintning

Som skolepraktikant skal du bruge PcClient i et skoleforløb for at kunne bruge skolens printer. Du kan finde programmet i vores SKPihg$ server, under _IHG_Materiale
-> Grafisk værktøjskasse ->_utilities -> IHG_utilities

 

GENERELT

Vi modtager ordrer inden for både tryk og digital produktion fra vores kunder. Idet IHG kører med offentlig støtte, skal vi hele tiden være opmærksomme på, at kundeopgaverne ikke må være konkurrenceforvridende.

ORDREBESTILLING

Der skal udarbejdes en ordreseddel ved en kundebestilling. Ordresedlen udfyldes af teamkoordinatoren eller din instruktør, hvorefter den bliver sendt til kunden. Når vi har modtaget ordresedlen retur fra kunden med underskrift, sørger instruktøren for at uddelegere ordren til én eller flere medarbejdere afhængig af opgavens omfang. Undervejs i arbejdet kan medarbejderne hente hjælp fra instruktøren, men selve arbejdet udføres af medarbejderne selv.

KORREKTUR

Du skal altid kvalitetsvurdere dit arbejde, men det er instruktøren, der i sidste ende vurderer kvaliteten og godkender dit arbejde, inden du sender det færdige produkt til kunden.

Både du og instruktør skal læse korrektur på mindre tryksager og mindre web-produktioner. Ved større opgaver tjekker instruktøren det udførte arbejde igennem for faglige fejl. Kunden har også ansvar for korrekturlæsning.

RESSOURCER OG PRIS

Vi kan lave farveprint i A4 og A3 i mindre oplag. Ud fra prislisten fastlægges en pris for udprintningen. Vi hjælper også gerne med at levere øvrige opgaver videre til et trykkeri.

 

 

ORDRER < 500,-

Køb under kr. 500,00 indbetales til skolen via kontooverførsel. Reg.nr. og kontonr. er oplyst i ordresedlen. Kunden skal på indbetalingen henvises til Inhouse Graphic + ordrenummer.

Varen/ydelsen bliver først udleveret, når IHG har registreret kundens indbetaling.

ORDRER > KR. 500,-

Ved køb på /over 500,00 kr. får kunden en faktura, som bliver sendt af Aarhus Tech økonomiafdeling. Koordinatoren sender en kopi af den underskrevede ordre­seddel til økonomiafdelingen, som derefter laver faktura til kunden. Kopi sendes til: hjen@aarhustech.dk og kassen@aarhustech.dk

Varen /ydelsen bliver først udleveret når IHG har registreret kundens indbetaling.

Som SKP-elev får du udbetalt SKP-ydelse.

Pr. 1. januar 2019 er der følgende 2 satser for skolepraktikydelse:

 • Skolepraktikydelse for unge over 18 år: kr. 7.640,-
 • Skolepraktikydelse for unge under 18 år: kr. 3.189,-

SKP-ydelsen udbetales kun til elever, der ikke er på andre offentlige ydelser. SKP-ydelsen udbetales månedsvis bagud og er til udbetaling den sidste hverdag i måneden.

Ydelsen er A-indkomst, og skolen skal tilbageholde A-skat. Skolepraktikelever skal ikke betale ATP samt arbejdsmarkedsbidrag og optjener heller ikke feriepenge. Skolepraktikelever, der sendes ud i en delaftale, skal have den elevløn, der er fastsat i overenskomsten.

Du kan finde din digitale lønseddel i e-boks. Har du ikke allerede en e-boks, bør du oprette en. Det gør du på www.e-boks.dk. Du kan også få adgang via din netbank.

Du kan få befordringsgodtgørelse for den korteste vej fra din bopæl til skolen og retur, når den samlede længde er over 20 km. pr. dag. Befordringsgodtgørelse under skolepraktik udgør 90% af de afholdte udgifter – dog højst 90% af udgifterne til billigste offentlige transportmiddel. Befordringsgodtgørelse under skoleophold udgør 100%, dog højest udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

Ansøgning om udbetaling af befordringsgodtgørelse skal afleveres til Praktikservice senest den 2. i en måned. Udbetalingen af godtgørelsen sker normalt månedsvis bagud sammen med skolepraktikydelsen. Der udbetales befordringsgodtgørelse ifm. VFP. Der udbetales ikke befordringsgodtgørelse, når du er i delaftale. Når du er i delaftale kan du trække din befordring fra i skat efter gældende regler.

Befordringsgodtgørelsesblanket ligger i „workflow“ mappen på IHG’s Gmail Drev. Befordringsgodtgørelsesblanketten og kvittering af transportudgiften skal sendes til Birgitte Mastai fra Praktikservice (se under +”SPECIELLE VILKÅR – KONTAKT PRAKTIKSERVICE).

Du får også befordringsgodtgørelse, hvis du har ekstra transport udgifter ved jobsamtaler. Nærmere info fås af dine instruktører.

Er du i delaftale, vil du ikke kunne afholde ferie. Ferien afvikles på et andet tidspunkt efter aftale med en af dine instruktører. Indgår du et restlæreforhold, medbringer du ikke ferie fra AARHUS TECH.

Eksempel: Har du i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2016 været i delaftale eller haft anden ansættelse og dermed optjent feriepenge, vil du modtage et ferie­kort fra arbejdsgiveren. Kortet afleveres til ­AARHUS TECH. Skolen mod­regner ferie­pengene i din skolepraktikydelse, fordi du hos os afholder ferie med skolepraktik ydelse.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en af medarbejderne fra praktikservice:

Praktikservice får telefon og træffetider fra den 1. februar 2018, og det vil være på følgende tidspunkter:

 • Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 14.00
 • Tirsdag fra kl. 12.00 – 15.30

Birgitte Mastai: 6198 7397
(Du skal have fat i Birgitte Mastai, hvis du har spørgsmål omkring din løn, befordringsgodtgørelse, udmeldelse af skolepraktikken osv.)

Ring til Praktikservices hovednummer: 8937 3533

Mail til Praktikservice: praktikservice@aarhustech.dk

I kan altid i de perioder, hvor de ikke kan træffes sende dem en mail, som vil blive læst og behandlet, såfremt henvendelsen ikke kan vente.

Da du ikke er lønmodtager, er du ikke omfattet af ferieloven. Du har derfor ikke umiddelbart ret til ferie og særlige ferie­dage.

Undervisningsministeriets standpunkt over­for skolerne er dog, at skolepraktikelever skal have 5 ugers ferie efter ferielovens regler samt 5 særlige feriedage som elever med uddannelsesaftale er berettiget til i henhold til overenskomsten.

Skolen tilrettelægger feriens og feriedagenes placering. Når ferieplanen er klar, sender praktikservice den til alle skolepraktikanter samt skolepraktikinstruktører.

Elever der er på skoleophold (hovedforløb), i virksomhedsforlagt undervisning eller delaftale (anden arbejdsgiver), følger arbejdsgiver eller skolens arbejdstid.

 

Inhouse Graphic

Mobil: 2223 4500


 

INSTRUKTØR

Phillip V. T. Nguyen

Mobil: 6198 7359

Mail: phvn@aarhustech.dk

 

Iben Carøe Solgaard

Mobil: 2489 9500

Mail: ics@aarhustech.dk


VIRKSOMHEDSKONSULENT

Mia Rosted Sørensen

Telefon: 2480 4186

Mail: mrs@aarhustech.dk

Mias arbejde er at skabe kontakter til virksomheder for at skabe interesse for uddannelsen, og er på denne måde også med til at skabe flere uddannelsesaftaler til elever på mediegrafikeruddannelsen.

Du kan træffe Mia personligt hver torsdag i tidsrummet: kl 9.00 – 11.30 i lokale HT321


 

UDDANNELSESVEJLEDER

Kirsten Holst Nielsen-Man

Telefon: 2223 4593

Mail: khnm@aarhustech.dk

Kirsten kan bidrage til at løse nogle af de studiemæssige og personlige problemer, som kan opstå i forbindelse med din uddannelse. Det sker dels ved klassesamtaler og dels ved personlig rådgivning. Bemærk at uddannelsesvejlederen har tavshedspligt.

Du kan træffe Kirsten personligt hver torsdag i tidsrummet: kl 9.00 – 11.30 i lokale HT321


 

UU VEJLEDER

I forbindelse med en udmeldelse af skolepraktikken, har du mulighed for at kontakte vejleder ved UU efter udmeldelsesamtalen.

Hjemmeside: www.uu-aarhus.dk

E-mail: uu-aarhus@msb.aarhus.dk

Telefon: 8940 5975

Adresse: Værkmestergade 13A, 8000 Aarhus C

MØDETIDER IHG

TIDSINFORMATION

Mandag – torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 13:00

PAUSE

Formiddag: 9:30 – 09:50
Middag: 11:30 – 12:00
Middag om fredagen 11:15 – 11:45
Eftermiddag: 13:30 – 13:4

LAV ET UR IKON

Luk menu