SKP og Uddan­nel­ses­af­ta­ler

En sko­le­prak­ti­kant kan ind­gå i de for­skel­li­ge uddan­nel­ses­af­ta­ler, som du  kan læse mere om på den­ne side.

VFP afta­le

VFP står for virk­som­heds­for­lagt prak­ti­kud­dan­nel­se.  VFP kan kun fore­gå i prak­tik­plads­god­kend­te virk­som­he­der.

Virk­som­he­den skal kon­tak­te instruk­tø­ren, PHILLIP NGUYEN for at afta­le om et evt. VFP for­løb, hvor ele­vens prak­tik­mål vil bli­ve til­knyt­tet. VFP er i prak­sis en form for udlån, hvor ele­ven bli­ver under­vist af virk­som­he­den.

Når en sko­le­prak­ti­kant er i et VFP for­løb, skal sko­le­prak­ti­kan­ten pri­mært udfø­re arbejds­op­ga­ver, der er rele­van­te for den pågæl­den­de uddan­nel­se.

Sko­le­prak­ti­kan­ten må ikke ind­gå direk­te i virk­som­he­dens pro­duk­tion. Det­te bety­der i fast prak­sis, at ele­ven skal være over­tal­lig; men kan på veg­ne af en med­ar­bej­der udfø­re et styk­ke arbej­de i virk­som­he­den, som med­ar­bej­de­ren instru­e­rer, over­vå­ger og kva­li­tets­sik­rer.

Et VFP for­løb for en medi­e­gra­fi­ker sko­le­prak­ti­kant kan vare op til 2 uger i en virk­som­hed. 

Afta­len kan altid bli­ve omdan­net til en ordi­nær afta­le gæl­den­de for resten af uddan­nel­sen.

Delaf­ta­le

Ved en delaf­ta­le over­ta­ger virk­som­he­den ele­ven i en kor­te­re eller læn­ge­re peri­o­de. Den kan vare fra en uge, og må ikke inde­hol­de et sko­le­op­hold. Virk­som­he­den skal beta­le elevløn i delaf­ta­le­pe­ri­o­den. En SKP-elev i en delaf­ta­le er sta­dig til­knyt­tet sko­le­prak­tik­ken, og kan der­for ven­de til­ba­ge til sko­le­prak­tik­ken ved afslut­ning af delaf­ta­len.
 
Der kan højst ind­gås én delaf­ta­le for den enkel­te elev i sam­me virk­som­hed. Det bety­der at afta­len for den­ne elev og virk­som­hed kun kan efter­føl­ges af en kort uddan­nel­ses­af­ta­le eller en rest­læ­re­af­ta­le.
 

Kort uddan­nel­ses­af­ta­le

Med en kort uddan­nel­ses­af­ta­le beta­ler virk­som­he­den også elevløn. Afta­len skal som mini­mum inde­hol­de én prak­tik­pe­ri­o­de og ét sko­le­op­hold.

Afta­len kan for­læn­ges eller ændres til en almin­de­lig afta­le, som gæl­der for resten af uddan­nel­sen. Ele­ven får til­bud om sko­le­prak­tik efter afta­lens ophør, dog skal ele­ven selv sør­ge for at ansø­ge om en opta­gel­se.

Der må højest ind­gås to kor­te afta­ler mel­lem den enkel­te elev og sam­me virk­som­hed. Dog kan der med det loka­le uddan­nel­ses­ud­valgs god­ken­del­se und­ta­gel­ses­vist ind­gås en tred­je kort uddan­nel­ses­af­ta­le.

Rest­læ­re

Kon­trakt for resten af elev­ti­den med elevløn fra virk­som­he­den. Ele­ven, som får en rest­læ­re, skal i så fald udmel­des fra sko­le­prak­tik­ken.

Spar mas­ser af pen­ge med et LØNTILSKUD TIL PRIVATE VIRKSOMHEDER MED LÆRLINGE OG ELEVER I 2020

Ordi­nær uddan­nel­ses­af­ta­le og rest­læ­re

For uddan­nel­ses­af­ta­ler, der ind­gås efter 1. maj 2020, ydes der et lønt­ilskud på 90 pct. for ordi­næ­re uddan­nel­ses­af­ta­ler, kom­bi­na­tions­af­ta­ler, ny mester­læ­re­af­ta­ler eller restud­dan­nel­ses­af­ta­ler for at under­støt­te opret­tel­sen af ordi­næ­re afta­ler, der ska­ber stør­re sik­ker­hed for ele­ver­ne.

Kort uddan­nel­ses­af­ta­le

For kor­te afta­ler, der ind­gås efter 1. maj 2020, ydes der et til­skud på 45 pct.Det vil være en betin­gel­se for at opnå lønt­ilskud­det, at den kor­te afta­le er en ny afta­le mel­lem arbejds­gi­ver og elev, dvs. at arbejds­gi­ver ikke tid­li­ge­re har haft ind­gå­et en kort afta­le med sam­me elev.

Er din virk­som­hed god­kendt til en elev?

Ønsker du en medi­e­gra­fi­ke­re­lev skal du som virk­som­hed være god­kendt af det fag­li­ge udvalg.

Afgø­rel­sen for en god­ken­del­se træf­fes på grund­lag af ind­hen­te­de oplys­nin­ger samt en vur­de­ring af virk­som­he­dens ansøg­ning.

I nog­le til­fæl­de ind­går en besig­ti­gel­se af virk­som­he­den, for net­op at vur­de­re om virk­som­he­den er egnet til at uddan­ne en praktik­elev. Vær opmærk­som på, at behand­lings­tid kan vare op til 14 dage.

“Ansæt mig som elev”

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Har du spørgs­mål om de mulig­he­der, der er i sko­le­prak­tik­ken, er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores virk­som­heds­kon­su­lent.

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Mia Rosted Søren­sen Mobil: 24804186 Email: mrs@aarhustech.dk

Hvad koster det at uddan­ne medi­e­gra­fi­ke­re­lev?

Klik på neden­stå­en­de link for at se de gæl­den­de løn­sat­ser for medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver pr. måned fra 1. marts 2017 til 29. febru­ar 2019:

Løn­nen for voks­ne ele­ver (efter det fyld­te 25. år) afta­les i hvert til­fæl­de på bag­grund af den pågæl­den­des hid­ti­di­ge beskæf­ti­gel­se og uddan­nel­se.

Grakom har udar­bej­det en omkost­nings­be­reg­ning for, hvad det koster at uddan­ne en medi­e­gra­fi­ke­re­lev. Arket er opda­te­ret pr. 1. janu­ar 2017.