SKP og Uddan­nel­ses­af­ta­ler

I løbet af en prak­tik­pe­ri­od skal ele­ven mod­ta­ge en alsi­dig oplæ­ring i de arbejds­om­rå­der og funk­tio­ner, der knyt­ter sig til hhv. medi­e­gra­fi­ker uddan­nel­sen.

VFP afta­le

VFP står for Virk­som­heds­for­lagt prak­ti­kud­dan­nel­se. Virk­som­he­den skal kon­tak­te instruk­tø­ren, PHILLIP NGUYEN, for at afta­le om et evt. VFP for­løb, hvor ele­vens prak­tik­mål vil bli­ve til­knyt­tet. I prak­sis en form for udlån, hvor ele­ven bli­ver under­vist af virk­som­he­den. Når en elev er i et VFP for­løb, skal ele­ven pri­mært udfø­re arbejds­op­ga­ver, der er rele­van­te for den pågæl­den­de uddan­nel­se. Ele­ven må ikke ind­gå direk­te i virk­som­he­dens pro­duk­tion. Det bety­der i fast prak­sis, at ele­ven skal være over­tal­lig; men kan på veg­ne af en med­ar­bej­der udfø­re et styk­ke arbej­de i virk­som­he­den, som med­ar­bej­de­ren instru­e­rer, over­vå­ger og kva­li­tets­sik­rer. Afta­len kan altid bli­ve omdan­net til en ordi­nær afta­le gæl­den­de for resten af uddan­nel­sen.

Delaf­ta­le

Ved en delaf­ta­le over­ta­ger virk­som­he­den ele­ven i en kor­te­re eller læn­ge­re peri­o­de. Den kan vare fra en uge, og må ikke inde­hol­de et sko­le­op­hold. Virk­som­he­den skal beta­le elevløn i delaf­ta­le­pe­ri­o­den. En SKP-elev i en delaf­ta­le er sta­dig til­knyt­tet Inhou­se Grap­hic, og kan der­for ven­de til­ba­ge til sko­le­prak­tik­ken ved afslut­ning af delaf­ta­len.

Kort uddan­nel­ses­af­ta­le

Med en kort uddan­nel­ses­af­ta­le beta­ler virk­som­he­den også elevløn. Afta­len skal som mini­mum inde­hol­de én prak­tik­pe­ri­o­de og ét sko­le­op­hold. Afta­len kan for­læn­ges eller ændres til en almin­de­lig afta­le, som gæl­der for resten af uddan­nel­sen. Ele­ven får til­bud om sko­le­prak­tik efter afta­lens ophør, dog skal ele­ven selv sør­ge for at ansø­ge om opta­gel­se.

Rest­læ­re

Kon­trakt for resten af elev­ti­den med elevløn fra virk­som­he­den. Ele­ven, som får en rest­læ­re, skal i så fald udmel­des fra sko­le­prak­tik­ken.

Er din virk­som­hed god­kendt til en elev?

Ønsker du en medi­e­gra­fi­ke­re­lev skal du som virk­som­hed være god­kendt af det fag­li­ge udvalg. 

Det er det fag­li­ge udvalg, der god­ken­der virk­som­he­den til at uddan­ne ele­ver. Afgø­rel­sen træf­fes på grund­lag af ind­hen­te­de oplys­nin­ger samt en vur­de­ring af virk­som­he­dens ansøg­ning. 

I nog­le til­fæl­de ind­går en besig­ti­gel­se af virk­som­he­den, for net­op at vur­de­re om virk­som­he­den er egnet til at uddan­ne en praktik­elev. Vær opmærk­som på, at behand­lings­tid kan være op til 14 dage.

“Få Søren som elev”

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Har du spørgs­mål om de mulig­he­der der er i sko­le­prak­tik­ken er du vel­kom­men til at kon­tak­te vores virk­som­heds­kon­su­lent.

VIRKSOMHEDSKONSULENT

Mia Rosted Søren­sen Mobil: 24804186 Email: mrs@aarhustech.dk

Hvad koster det at uddan­ne medi­e­gra­fi­ke­re­lev?

Se de gæl­den­de løn­sat­ser for medi­e­gra­fi­ke­re­le­ver pr. måned fra 1. marts 2017 til 29. febru­ar 2019. Løn­nen for voks­ne ele­ver (efter det fyld­te 25. år) afta­les i hvert til­fæl­de på bag­grund af den pågæl­den­des hid­ti­di­ge beskæf­ti­gel­se og uddan­nel­se. Grakom har udar­bej­det en omkost­nings­be­reg­ning for, hvad det koster at uddan­ne en medi­e­gra­fi­ke­re­lev. Arket er opda­te­ret pr. 1. janu­ar 2017.
Luk menu