Warning: Undefined variable $limit in /customers/4/7/5/inhousegraphic.dk/httpd.www/wp-content/plugins/portfolio-x/themes/template-01/qcld-portfolio-template.php on line 39

Fod­bold­bro­chu­re

Skanderborg Ungdomsskole ville gerne have udviklet et hæfte til deres fodboldlinje, hvor infografik og layoutopsætning med fodboldtemaet var i fokus.

Fod­bold­bro­chu­re

BAG PROJEKTET

Kun­de: Skan­der­borg Ungdomsskole
Hvor­når: Decem­ber 2018

PROJEKT INTRODUKTION

Skan­der­borg Ung­doms­sko­le vil­le ger­ne have udvik­let et hæf­te til deres fod­bold­linje, hvor info­gra­fik og lay­ou­top­sæt­ning med fod­bold­te­ma­et var i fokus.

Kra­ve­ne var at hæf­tet skul­le være i et A5 høj­for­mat på 12 sider. Den pri­mæ­re mål­grup­pe for bro­chu­ren er ele­ver i alde­ren 14–17 år, den sekun­dæ­re er for­æl­dre, lære­re og skoleledere.


Project Date

Start Date: 2020-03-04

End Date: 2020-03-04


IDA Mad­bog

Idrætshøjskolen IDA ville gerne have en bogopsætning på 100 sider. Billeder og tekster villle blive leveret af kunden. Bogen indeholder opskrifter på mellemmåltider, snacks og madpakker. Målgruppen på bogen er børnefamilier.

IDA Mad­bog

BAG PROJEKTET

Kun­de: Idræts­højsko­len IDA
Hvor­når: Okto­ber 2017

PROJEKT INTRODUKTION

Idræts­højsko­len IDA vil­le ger­ne have en bog­op­sæt­ning på 100 sider. Bil­le­der og tek­ster vil­l­le bli­ve leve­ret af kun­den. Bogen inde­hol­der opskrif­ter på mel­lem­må­l­ti­der, sna­cks og mad­pak­ker. Mål­grup­pen på bogen er børnefamilier.

Sti­len i koge­bo­gen skul­le være enkel og nor­disk med brug af pastelfarver/lyse far­ver, lyst ser­vi­ce, træ, stentøj mm. Sti­len og opsæt­nin­gen af sider­ne vil være ens­ar­tet gen­nem hele koge­bo­gen. Der blev pro­du­ce­ret nog­le siders tekst med fak­ta om mad og ernæ­ring, som pla­ce­res løben­de gen­nem bogen – som ind­led­ning til hvert “kapi­tel”.


Project Date

Start Date: 2020-03-04

End Date: 2020-03-04


Psy­ko­log­prak­sis Aarhus

Psykologpraksis Aarhus havde brug for en ny hjemmeside og kom til Inhouse Graphic for hjælp til dette. Opgaven gik ud på at redesigne deres gamle hjemmeside og bibeholde farverne og stilen i logoet.

Psy­ko­log­prak­sis Aarhus

BAG PROJEKTET

Kun­de: Psy­ko­log­prak­sis Aarhus
Hvor­når: August 2017
Link: www.psykologpraksis-aarhus.dk/

PROJEKT INTRODUKTION

Psy­ko­log­prak­sis Aar­hus hav­de brug for en ny hjem­mesi­de og kom til Inhou­se Grap­hic for hjælp til det­te. Opga­ven gik ud på at rede­sig­ne deres gam­le hjem­mesi­de og bibe­hol­de far­ver­ne og sti­len i logoet.

Inhou­se Grap­hic skul­le stå for at frit­læg­ge log­o­et og desig­ne en ny hjem­mesi­den som gjor­de deres sto­re mæng­der af tekst over­sku­e­lig. Ikke nok med design skul­le hjem­mesi­den byg­ges op i Word­Press fra bun­den for at kun­den hav­de mulig­hed for at til­fø­je og redi­ge­re i tek­ster og billeder.


Project Date

Start Date: 2020-03-04

End Date: 2020-03-04